• Filtrer; dépurer
  Lọc nước
  filtrer de leau
  Lọc máu
  dépurer le sang
  Sélectionner; faire le choix
  Lọc giống để gieo
  sélectionner des graines pour semer
  Filtre
  Vi-rút qua lọc
  virus qui passe à travers le filtre ; virus filtrant
  bể lọc nước
  purgeoir
  giấy lọc
  papier filtrant
  Nước lọc
  eau filtrée ; filtrat (hoá học)
  sự lọc
  filtrage ; filtration

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X