• Très ferme; compact
  Thịt chắc nịch
  chair très ferme
  Très solide
  lẽ chắc nịch
  argument très solide
  chắc nình nịch chắc nịch
  (sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X