• Hue!
  Obstrué; engorgé; bouché.
  ống tắc
  tuyau engorgé (obstrué);
  Mũi tắc
  avoir le nez bouché.
  (y học) oblitéré.
  Động mạch tắc
  artère oblitérée.
  (ngôn ngữ học) occlusif.
  Phụ âm tắc
  consonne occlusive ; occlusive.
  (thông tục) sécher.
  Cậu ta tắc về sử
  il a séché en histoire.
  Tắc lưỡi
  clapper de la langue (en signe de résignation).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X