• Progresser ; avancer.
  Ta tiến địch lui
  nous progressons et l'ennemi recule.
  Faire des progrès.
  học hành dạo này tiến lắm
  ces derniers temps, il a fait beaucoup de progrès dans ses études.
  (từ cũ, nghĩa cũ) offrir (comme tribut) au roi.
  Tiến vua
  offrir de la soie au roi.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X