• Revision as of 18:16, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /ə'lə:t/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tỉnh táo, cảnh giác
  Linh lợi, nhanh nhẹn, nhanh nhẫu, hoạt bát

  Danh từ

  Sự báo động, sự báo nguy
  to put on the alert
  đặt trong tình trạng báo động
  Sự báo động phòng không; thời gian báo động phòng không
  Sự cảnh giác, sự đề phòng
  to be on the alert
  cảnh giác đề phòng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự báo động
  combined alert
  sự báo động kết hợp
  generic alert
  sự báo động chung
  sự báo lỗi
  sự cảnh giác

  Kỹ thuật chung

  báo nguy
  tín hiệu báo động
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Awake, wide awake, watchful, vigilant, attentive,heedful, wary, cautious, on the qui vive, aware, on guard, onthe lookout, observant, Colloq on the ball, on one's toes: Thesentinels must remain alert throughout the night. Kenneth isalert to the perils of smoking cigarettes. 2 active, nimble,lively, agile, active, quick, spry, sprightly, vivacious: He isan alert and joyous old soul.
  N.
  Lookout: She is always on the alert for new ways ofsaving money.
  Alarm, warning, signal, siren: Sound theair-raid alert!
  V.
  Warn, caution, advise, alarm, forewarn, signal, notify:We must alert him to the fact that the man is a vicious killer.

  Oxford

  Adj., n., & v.
  Adj.
  Watchful or vigilant; ready to takeaction.
  Nimble (esp. of mental faculties); attentive.
  N.1 a warning call or alarm.
  A warning of an air raid. b theduration of this.
  V.tr. (often foll. by to) make alert; warn(were alerted to the danger).
  On the alert on the lookoutagainst danger or attack.
  Alertly adv. alertness n. [Falerte f. It. all' erta to the watch-tower]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X