• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 22: Dòng 22:
  =====Viết theo lối nói chuyện tầm phào=====
  =====Viết theo lối nói chuyện tầm phào=====
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[gossipped]]
   +
  *Ving: [[gossipping]]
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==

  17:01, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /ˈgɒsəp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chuyện ngồi lê đôi mách, chuyện tầm phào, tin đồn nhảm
  a piece of gossip
  câu chuyện tầm phào
  Người hay ngồi lê đôi mách, người hay nói chuyện tầm phào
  Chuyện nhặt nhạnh (trên báo chí)
  a gossip column
  cột nhặt nhạnh

  Nội động từ

  Ngồi lê đôi mách, nói chuyện tầm phào
  Viết theo lối nói chuyện tầm phào

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tán gẫu

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Chat, conversation, talk, chit-chat, small talk, palaver;tittle-tattle, prattle; Scots clishmaclaver; gup; Colloq Britnatter, chin-wag: I was just having a little gossip with myneighbour.
  Rumour, scandal, hearsay, information, on dit,word, Colloq grapevine, (inside) info, tittle-tattle, Slangdope, Chiefly US scuttlebutt, US and Canadian poop: The latestgossip is that she left him for another woman.
  Rumour-mill,rumour-monger, scandalmonger, gossip-monger, newsmonger,busybody, tattle-tale, quidnunc, blabber, blatherskite,tell-tale, talebearer, flibbertigibbet, Colloq big-mouth,chatterbox, blabbermouth, Nosy Parker: That old gossip willtell everybody your business.
  V.
  Sometimes, gossip about. bruit, tattle, rumour, whisper,blether or US blather, gabble, Colloq blab, Brit natter, Slangjaw: I was just gossiping to my friend about your new job.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A easy or unconstrained talk or writing esp.about persons or social incidents. b idle talk; groundlessrumour.
  An informal chat, esp. about persons or socialincidents.
  A person who indulges in gossip.
  V.intr.(gossiped, gossiping) talk or write gossip.
  Gossip column asection of a newspaper devoted to gossip about well-knownpeople. gossip columnist a regular writer of gossip columns.gossip-monger a perpetrator of gossip.
  Gossiper n. gossipyadj. [earlier sense godparent: f. OE godsibb person relatedto one in GOD: see SIB]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X