• (đổi hướng từ Capsizing)
  /kæp´saiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lật úp (thuyền)

  Động từ

  Lật úp; úp sấp (thuyền)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lập úp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X