• Đo lường & điều khiển

    điều khiển tương đương

    Giải thích EN: A method of optimizing a control system by using known parameters to solve the control problem for unknown parameters. Giải thích VN: Phương pháp tối ưu hóa một hệ thống điều khiển bằng cách sử dụng các thông số biết trước để giả quyết vấn đề điều khiển các thông số chưa biết.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X