• (đổi hướng từ Parameters)
  /pə´ræmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) thông số,
  (toán học) tham số, tham biến
  Giới hạn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thông số

  Cơ - Điện tử

  Thông số, tham số

  Cơ khí & công trình

  tham biến

  Toán & tin

  thông số, tham số
  parameter of distribution
  tham số phân phối
  parameter of location
  (thống kê ) tham số vị trí
  age parameter
  tham số tuổi, tham số tăng
  characteristic parameter
  tham số đặc trưng
  conformal parameter
  tham số bảo giác
  differential parameter
  tham số vi phân
  dimensionless parameter
  tham số không thứ nguyên
  direction parameter
  tham số chỉ phương
  geodesic parameter
  tham số trắc địa
  incidental parameter
  (thống kê ) các tham số không cốt yếu
  isometric parameter
  tham số đẳng cự
  local parameter
  (giải tích ) tham số địa phương
  lumped parameter
  (điều khiển học ) tham số tập trung
  mean parameter
  tham số trung bình
  mixed differential parameter
  tham số vi phân hỗn tạp
  nuisance parameter
  (thống kê ) tham số trở ngại
  program(me) parameter
  tham số chương trình
  statistic (al) parameter
  tham số thống kê
  stray parameter
  tham số parazit
  superfluous parameter
  tham số thừa
  time-varying parameter
  (điều khiển học ) tham số thay đổi theo thời gian
  uniformizing parameter
  tham số đơn trị hoá

  Kỹ thuật chung

  biến số
  đặc trưng
  characteristic parameter
  tham số đặc trưng
  terrain irregularity parameter
  đặc trưng bất thường (trên) mặt đất
  giá trị
  tham số

  Giải thích VN: Một giá trị hoặc một phương án tự chọn mà bạn sẽ bổ sung vào hoặc thay đổi khi đưa ra một lệnh, để lệnh đó có thể thực hiện được nhiệm vụ của nó theo như bạn muốn. Nếu bạn không tự đưa ra tham số của mình, thì chương trình sẽ sử dụng giá trị hoặc phương án mặc định.

  acoustooptic parameter Q
  tham số âm-quang Q
  activation parameter
  tham số kích hoạt
  address parameter
  tham số địa chỉ
  age parameter
  tham số tăng
  age parameter
  tham số tuổi
  array parameter
  tham số mảng
  call by name parameter
  tham số gọi theo tên
  Carrier Identification Parameter (CIP)
  tham số nhận dạng nhà khai thác
  Cayley-Klein parameter
  tham số Cayley-Klein
  CCPT (controllercreation parameter table)
  bảng tham số tạo bộ điều khiển
  characteristic parameter
  tham số đặc trưng
  co-ordination parameter
  tham số phối vị
  colorimetric parameter
  tham số sắc kế
  command line parameter
  tham số dòng lệnh
  communication parameter
  tham số truyền thông
  communication parameter list
  danh sách tham số truyền thông
  concrete syntax parameter
  tham số cú pháp chặt chẽ
  conditional (parameter)
  tham số kèm điều kiện
  Conditional Mandatory Parameter (CM)
  tham số bắt buộc có điều kiện
  conformal parameter
  tham số bảo giác
  controller creation parameter table (CCPT)
  bảng tham số tạo bộ điều khiển
  crystal lattice parameter
  tham số mạng tinh thể
  curve parameter
  tham số cong
  delimiter set parameter
  tham số tập phân tách
  descriptive parameter
  tham số mô tả
  differential parameter
  tham số vi phân
  direction parameter
  tham số chỉ phương
  distributed parameter
  tham số phân bố
  dummy parameter
  tham số giả
  element type parameter
  tham số kiểu phần tử
  envelope of an one-parameter family of curves
  bao hình của họ một tham số của đường cong
  envelope of an one-parameter family of environment record
  hình bao của họ một tham số của các đường thẳng
  envelope of an one-parameter family of straight lines
  bao hình của họ một tham số của đường thẳng
  envelope of an one-parameter family of straight lines
  hình bao của họ một tham số của các đường thẳng
  envelope of an one-parameter family of surfaces
  bao hình của họ một tham số của mặt
  envelope of an one-parameter family of surfaces
  hình bao của họ một tham số của các mặt
  extended parameter list
  danh sách tham số mở rộng
  Facility Parameter Field (FPF)
  trường tham số tiện ích
  format parameter
  tham số hình thức
  function character identification parameter
  tham số nhận dạng kí tự hàm
  Generic Address Parameter (GAP)
  tham số địa chỉ chung
  geodesic parameter
  tham số trắc địa
  geotectonic parameter
  tham số địa kỹ thuật
  hybrid parameter
  tham số lai
  impact parameter
  tham số va đập
  In-band Parameter Exchange (IPE)
  trao đổi tham số trong băng
  isometric parameter
  tham số đẳng cự
  kernel parameter
  tham số nhân
  key word parameter
  tham số từ khóa
  keyword parameter
  tham số từ khóa
  kind type parameter
  kiểu tham số
  list parameter
  tham số trong danh sách
  local parameter
  tham số cục bộ
  local parameter
  tham số địa phương
  longitudinal stiffener parameter
  tham số độ cứng dọc
  Lundquist parameter
  tham số Lundquist
  macro-parameter
  tham số macrô
  mean parameter
  tham số trung bình
  menu parameter
  tham số menu
  menu parameter
  tham số trình đơn
  mixed differential parameter
  tham số vi phân hỗn hợp
  Modulation Parameter (MP)
  tham số điều chế
  n-parameter family of curves
  họ n-tham số của đường cong
  Network Parameter Control (NPC)
  điều khiển tham số mạng
  non-parameter
  không tham số
  nuisance parameter
  tham số trở ngại
  numeric parameter
  tham số kiểu số
  one-parameter
  một tham số
  one-parameter family
  họ một tham số
  one-parameter group
  nhóm một tham số
  open-circuit parameter
  tham số mạch hở
  Over-the-Air Parameter Administration (OTAPA)
  quản lý tham số vô tuyến
  parameter association
  sự kết hợp tham số
  parameter byte
  byte tham số
  parameter card
  bìa tham số
  parameter card
  phiếu tham số
  parameter circuit compatibility
  tham số kế toán các mạch
  parameter declaration
  sự khai báo tham số
  parameter entity
  thực thể tham số
  parameter entity reference
  tham chiếu thực thể tham số
  parameter field
  trường tham số
  Parameter Group Identifier (PFI)
  phần tử nhận dạng nhóm tham số
  parameter group identifier (PGI)
  từ định danh nhóm tham số
  Parameter Identifier (PI)
  phần tử nhận dạng tham số
  parameter identifier (PI)
  từ định danh tham số
  parameter line
  dòng tham số
  parameter list
  danh sách tham số
  parameter marker
  dấu hiệu tham số
  parameter mode
  chế độ tham số
  parameter of distribution
  tham số của phân phối
  parameter of location
  tham số vị trí
  parameter passing
  chuyển tham số
  parameter passing
  sự chuyển tham số
  parameter passing
  sự truyền tham số
  parameter point
  giá trị (cố định) của tham số
  parameter RAM
  RAM tham số
  parameter range
  dải tham số
  parameter range limits
  giới hạn khoảng tham số
  parameter register
  thanh ghi tham số
  parameter separator
  dấu phân cách tham số
  parameter space
  vùng tham số
  parameter substitution
  sự thay thế tham số
  parameter tags
  danh hiệu tham số
  parameter tags
  nhãn tham số
  parameter test
  thử tham số
  parameter testing
  thử tham số
  Parameter Value (PV)
  giá trị tham số
  parameter word
  từ tham số
  parameter-driven (a-no)
  điều khiển bằng tham số
  population Parameter
  tham số chung
  positional parameter
  tham số định vị
  positional parameter
  tham số vị trí
  preset parameter
  tham số định trước
  preset parameter
  tham số được lặp trước
  profile parameter
  tham số biên dạng
  program parameter
  tham số chương trình
  proposed parameter
  tham số đề xuất
  Quantization Parameter (H262) (QP)
  Tham số lượng tử hóa (H.262)
  QUANT parameter (QUANT)
  tham số lượng tử hóa
  reference parameter
  tham số tham chiếu
  reference parameter
  tham số tham khảo
  regression parameter
  tham số hồi quy
  request parameter header (RPH)
  phần đầu tham số yêu cầu
  request parameter header (RPH)
  tiêu đề tham số yêu cầu
  request parameter list (RPL)
  danh sách tham số yêu cầu
  required parameter
  tham số theo yêu cầu
  required parameter
  tham số yêu cầu
  RPH (requestparameter header)
  phần đầu tham số yêu cầu
  RPH (requestparameter header)
  tiêu đề tham số yêu cầu
  RPL (requestparameter list)
  danh sách tham số yêu cầu
  selected parameter
  tham số được chọn
  selective parameter
  tham số được chọn
  session parameter
  tham số của phiên
  Short Coding Error Parameter (SCEP)
  tham số lỗi mã hóa ngắn
  SPR (systemparameter record)
  bản ghi tham số hệ thống
  SPT (systemparameter table)
  bảng tham số hệ thống
  state parameter
  tham số trạng thái
  statistical parameter
  tham số thống kê
  stray parameter
  tham số parasit chương trình
  stray parameter
  tham số parazit
  strength parameter
  tham số độ bền
  superfluous parameter
  tham số thừa
  superfluous parameter
  tham số thừa chương trình
  switch parameter
  các tham số của ghi
  system parameter number
  số hiệu tham số hệ thống
  system parameter record
  bản ghi tham số hệ thống
  system parameter record (SPR)
  bản ghi tham số hệ thống
  system parameter table
  bảng tham số hệ thống
  system parameter table (SPT)
  bảng tham số hệ thống
  Test Suite Parameter (TSP)
  tham số của bộ thiết bị đo thử
  time-varying parameter
  tham số thay đổi theo thời gian (chương trình)
  traffic parameter
  tham số giao thông
  traffic parameter
  tham số lưu lượng
  type parameter
  tham số kiểu
  type parameter value
  giá trị tham số kiểu
  type parameter values
  các giá trị tham số kiểu
  uniformizing parameter
  tham số đơn trị hóa
  user parameter control (UPC)
  điều khiển tham số người dùng-UPC
  variable parameter
  tham số thay đổi

  Kinh tế

  tham số
  critical parameter
  tham số tới hạn
  demographic parameter
  tham số dân số
  planning parameter
  tham số kế hoạch
  thông số

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X