• /kə´mjutətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thay thế, thay đổi, giao hoán
  commutative algebra
  (toán học) đại số giao hoán

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có tính giao hoán

  Kỹ thuật chung

  giao hoán
  anti-commutative
  phản giao hoán
  commutative algebra
  đại số giao hoán
  commutative algebra on field
  đại số giao hoán trên một trường
  commutative field
  trường giao hoán
  commutative law
  định luật giao hoán
  commutative law
  luật giao hoán
  commutative law
  luật giao hoãn
  commutative matrix
  ma trận giao hoán
  commutative operator
  toán tử giao hoán
  commutative ring
  vành giao hoán
  commutative scheme
  sơ đồ giao hoán
  commutative semi-group
  nửa nhóm giao hoán
  non-commutative
  không giao hoán
  non-commutative algebra
  đại số không giao hoán
  non-commutative field
  trường không giao hoán
  non-commutative group
  nhóm không giao hoán
  non-commutative law
  luật không giao hoán
  non-commutative ring
  vành không giao hoán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X