• /ˈmeɪtrɪks , ˈmætrɪks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .matrices

  'meitrisi:z
  (sinh học) thể mẹ
  (giải phẫu) tử cung, dạ con
  (kỹ thuật) khuôn cối
  (toán học) ma trận
  (địa chất) chất nền

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ma trận; lưới; bảng
  adjoint matrix
  ma trận liên hợp
  atjugate matrix
  ma trận phụ hợp
  admittance matrix
  ma trận dẫn nạp
  alternate matrix
  (đại số ) ma trận thay phiên
  associate matrix
  ma trận liên hợp Heemit
  associated matrix
  ma trận liên đới
  augmented matrix
  ma trận bổ sung
  best conditioned matrix
  ma trận tói ưu có điều kiện, ma trận có điều kiện tốt nhất
  canoical matrix
  ma trận chính tắc
  chain matrix
  ma trận xích
  circulant matrix
  ma trận giao hoán
  companion matrix
  ma trận bạn
  complete correlation matrix
  ma trận tương quan
  composite matrix
  (đại số ) ma trận thành phần, ma trận (phức) hợp
  compound matrixs
  (đại số ) ma trận đa hợp
  conformable matrix (ces)
  ma trận nhân được với nhau
  conjugate matrix (ces)
  ma trận liên hợp
  constant matrix
  bằng ma trận
  cyclic matrix
  ma trận xi lic
  decomposable matrix
  ma trận khai triển được
  diagonal matrix
  ma trận đường chéo
  equivalent matrix (ces)
  ma trận tương đương
  factor matrix
  (thống kê ) ma trận các hệ số nhân tố
  ferroelectric memory matrix
  ma trậ nhớ sắt điện
  gain matrix
  ma trận tiền được cuộc
  group matrix
  ma trận nhóm
  Hermitian matrix
  ma trận Hecmit
  idempotent matrix (ces)
  ma trận luỹ đẳng
  idempotent matrix
  ma trận đơn vị
  ill-conditionned matrix
  ma trận điều kiện xấu
  improper orthogonal matrix
  ma trận trực giao bình thường
  incidence matrix
  ma trận liên thuộc
  information matrix
  ma trận thông tin
  inverse matrix
  (đại số ) ma trận nghịch đảo
  invertible matrix
  ma trận khả nghịch
  involutory matrix (ces)
  ma trận đối hợp
  minor definite matrix
  ma trận xác định qua các định thức con
  monomial matrix
  ma trận đơn thức
  nilpotent matrix
  ma trận luỹ linh
  non-recurrent circulant matrix
  (đại số ) ma trận luân hoàn không lặp lại
  non-singular matrix
  (đại số ) ma trận không suy biến
  normal matrix
  ma trận chuẩn tắc
  orthogonal matrix
  ma trận trực giao
  parastrophic matrix
  (đại số ) ma trận cấu trúc
  partitioned matrix (ces)
  ma trận phân phối
  payoff matrix
  ma trận tiền trả
  permutation matrix
  (đại số ) ma trận hoán vị
  positive matrix
  ma trận dương
  positively definite matrix
  (đại số ) ma trận xác định dương
  quasi-inverse matrix
  ma trận tựa nghịch đảo
  reciprocal matrix
  ma trận nghịch đảo
  rectangular matrix
  ma trận chữ nhật
  regret matrix
  ma trận tổn thất
  resistor matrix
  lưới cản, lưới kháng
  scalar matrix
  ma trận đường chéo
  similar matrix(ces)
  (đại số ) các ma trận đồng dạng
  singular matrix
  ma trận suy biến
  skew-symmetric matrix
  ma trận phản đối xứng
  square matrix
  ma trận vuông
  stochastic matrix
  (đại số ) ma trận ngẫu nhiên
  symmetric(al) matrix
  (đại số ) ma trận đối xứng
  transposed matrix
  ma trận chuyển vị
  triangular matrix
  (đại số ) ma trận tam giác
  unimodular matrix
  ma trận đơn môđula
  unitary matrix
  (đại số ) ma trận unita
  unit matrix
  ma trận đơn vị
  U-symmetric matrix (ces)
  ma trận U- đối xứng
  variation diminishing matrix
  (đại số ) ma trận giảm lao động
  variation limiting matrix
  (đại số ) ma trận giới hạn dao động
  zero matrix
  ma trận không


  Xây dựng

  vữa, chất dính kết

  Cơ - Điện tử

  Cối, khuôn, ma trận

  Cơ khí & công trình

  khuôn (dưới)
  nền (cơ bản)

  Kỹ thuật chung

  bản đúc chữ (khuôn đúc)
  bản đúc phông
  chất kết dính
  chất gốc
  cối
  khuôn cối

  Giải thích EN: A recessed mold into which an item is formed or cast..

  Giải thích VN: Một khuôn đúc lõm vào mà một vật được hình thành hay đúc trong đó.

  khuôn dưới
  khuôn thủng
  nền cơ bản
  đá mẹ
  lưới
  mesh impedance matrix
  ma trận trở kháng mắt lưới
  resistor matrix
  lưới trở, lưới kháng
  ma trận
  access matrix
  ma trận truy nhập
  active matrix
  ma trận hoạt động
  active matrix display
  màn hình ma trận hoạt động
  active matrix display
  màn hình ma trận tích cực
  active matrix liquid crystal display (AMLCD)
  màn hình tinh thể lỏng ma trận hoạt động
  Active Matrix Liquid Crystal Displays (AMLCD)
  các màn hiển thị tinh thể lỏng tích cực kiểu ma trận
  addition of matrix
  phép cộng các ma trận
  address matrix
  ma trận địa chỉ
  adimettance matrix
  ma trận dẫn nạp
  adjacent matrix
  ma trận kề
  adjoint matrix
  ma trận liên hợp
  adjoint of a matrix
  ma trận liên hợp
  adjunct matrix
  ma trận phụ hợp
  adjutage matrix
  ma trận phụ hợp
  admittance matrix
  ma trận dẫn nạp
  admittance matrix
  ma trận tổng dẫn
  alternate matrix
  ma trận thay phiên
  AMLCD (activematrix liquid crystal display)
  màn hình tinh thể lỏng ma trận hoạt động
  AMLCD (activematrix liquid crystal display)
  màn hình tinh thể lỏng ma trận tích cực
  amplification matrix
  ma trận khuếch đại
  antisymmetric matrix
  ma trận phản đối xứng
  associate matrix
  ma trận liên hợp Hecmit
  associate matrix
  ma trận liên hợp Hermit
  associated matrix
  ma trận liên đới
  augmented matrix
  ma trận bổ sung
  augmented matrix
  ma trận mở rộng
  boolean matrix
  ma trận bool
  bus admittance matrix
  ma trận dẫn nạp buýt
  bus impedance matrix
  ma trận trở kháng buýt
  canonical matrix
  ma trận chính tắc
  capital letter matrix
  ma trận chữ in
  capital letter matrix
  ma trận chữ in hoa
  chain matrix
  ma trận xích
  character matrix
  ma trận ký tự
  characteristic matrix
  ma trận đặc trưng mạch
  check code matrix
  ma trận mã điều khiển được
  circulant matrix
  ma trận luân hoàn
  circular matrix
  ma trận luân hoàn
  coefficient matrix
  ma trận hệ số
  color matrix
  ma trận màu
  column matrix
  ma trận cột
  commutative matrix
  ma trận giao hoán
  companion matrix
  ma trận bạn
  complementary sub-matrix
  ma trận con bù
  complete corelation matrix
  ma trận tương quan
  complete correlation matrix
  ma trận tương quan hoàn toàn
  complex conjugate transpose (ofa matrix)
  chuyển vị liên hợp (ma trận)
  composite matrix
  ma trận hợp
  composite matrix
  ma trận phức hợp
  composite matrix
  ma trận thành phần
  compound matrix
  ma trận đa hợp
  configuration matrix
  ma trận cấu hình
  constant matrix
  ma trận hằng
  constraint matrix
  ma trận ràng buộc
  core matrix
  ma trận lõi từ
  correlation matrix
  ma trận tương quan
  cyclic matrix
  ma trận xiclic
  deformation matrix
  ma trận biến dạng
  deformation matrix
  ma trận nén
  degenerated square matrix
  ma trận vuông suy biến
  density matrix
  ma trận mật độ
  determinant of a matrix
  định thức của ma trận
  determinant of a matrix
  định thức ma trận
  develop (thedeterminant of a matrix)
  khai triển định thức của một ma trận
  diagonal matrix
  ma trận chéo
  diagonal matrix
  ma trận đường chéo
  diagonal of a square matrix
  đường chéo của ma trận vuông
  diamond matrix
  Cối kim cương (Ma trận kim cương)
  digital switching matrix
  ma trận chuyển mạch số
  diode matrix
  ma trận diode
  Direction Cosine Matrix (DCM)
  ma trận cô sin chỉ hướng
  Distributed Switching Matrix (DSM)
  ma trận chuyển mạch phân số
  dither matrix
  ma trận hòa sắc
  dot (matrix) printer
  máy in ma trận điểm
  dot matrix printer
  máy in ma trận
  dot matrix printer
  máy in ma trận điểm
  Dot Matrix Printer (DMP)
  máy in ma trận chấm
  dot-matrix
  ma trận điểm
  eigenvalue of matrix
  giá trị riêng của ma trận
  emission discrimination matrix
  ma trận phân biệt phát thanh
  encoding matrix
  ma trận giải mã
  enhanced dot matrix
  ma trận mật độ cao
  equivalent matrix
  ma trận tương đương
  error matrix
  ma trận sai số
  ferroelectric memory matrix
  ma trận nhớ sắt điện
  ferroelectric memory matrix
  ma trận nhờ sắt điện
  flexibility matrix
  ma trận độ mềm
  frequency separation matrix
  ma trận phân tích tần số
  full character matrix
  ma trận ký tự đầy đủ
  full matrix ring
  vành ma trận đầy đủ
  full matrix ring
  vành toàn thể các ma trận
  gain matrix
  ma trận thu hoạch
  grade of matrix
  hạng của ma trận
  group matrix
  ma trận nhóm
  Hermitian matrix
  ma trận Hecmit
  Hermitian matrix
  ma trận Hermit
  hybrid matrix
  ma trận lai
  idempotent matrix
  ma trận lũy đẳng
  identity matrix
  ma trận đơn vị
  ill-conditioned matrix
  ma trận điều kiện xấu
  impedance matrix
  ma trận tổng trở
  impedance matrix
  ma trận trở kháng
  impedance-admittance matrix
  ma trận trở kháng-dẫn nạp
  improper orthogonal matrix
  ma trận trực giao tầm thường
  in matrix form
  dạng ma trận
  incidence matrix
  ma trận liên thuộc
  information matrix
  ma trận thông tin
  integrated optical switching matrix
  ma trận chuyển mạch quang tích hợp
  interaction matrix
  ma trận tương tác
  interference matrix
  ma trận nhiễu
  inverse matrix
  ma trận nghịch đảo
  inverse of a square matrix.
  nghịch đảo của một ma trận vuông
  inversible matrix
  ma trận khả nghịch
  inversion of a matrix
  nghịch đảo của một ma trận
  invertible matrix
  ma trận khả nghịch
  involutory matrix
  ma trận đối hợp
  key matrix
  ma trận bàn phím
  latent root of a matrix
  số đặc trưng của ma trận
  latent root of matrix
  số đặc trưng của ma trận
  line dot matrix
  ma trận điểm dòng
  line of a matrix
  hàng ma trận
  linear grow of square matrix
  nhóm tuyến tính các ma trận vuông
  linear matrix
  ma trận tuyến tính
  locally matrix ring
  vành ma trận cục bộ
  mass matrix
  ma trận khối lượng
  matrix adder
  bộ cộng ma trận
  matrix algebra
  đại số ma trận
  matrix algebra table
  bảng đại số ma trận
  matrix block
  blốc ma trận
  matrix block
  khối ma trận
  matrix calculation
  phép tính ma trận
  matrix calculation
  sự tính ma trận
  matrix calculus
  phép tính ma trận
  matrix calculus
  tính ma trận
  matrix circuit
  mạch ma trận
  matrix compiler
  bộ biên dịch ma trận
  matrix computation
  sự tính ma trận
  matrix configuration
  cấu hình ma trận
  matrix diagonalization
  chéo hóa ma trận
  matrix element
  phần tử ma trận
  matrix equation
  phương trình ma trận
  matrix form
  ở dạng ma trận
  matrix formula
  công thức (tạo) ma trận
  matrix game
  trò chơi ma trận
  matrix line printer
  máy in dòng ma trận
  matrix method
  phương pháp ma trận
  matrix model
  mô hình ma trận
  matrix multiplication
  nhân ma trận
  matrix notation
  ký hiệu ma trận
  matrix of flexibility
  ma trận độ mềm
  matrix of real numbers
  ma trận các số thực
  matrix of rigidity
  ma trận độ cứng
  matrix operation
  phép toán ma trận
  matrix printer
  máy in ma trận
  matrix printer
  máy in ma trận điểm
  matrix printing
  in ma trận
  matrix printing
  sự in ma trận
  matrix representation
  biểu diễn ma trận
  matrix rotation
  phép quay ma trận
  matrix size
  kích thước ma trận
  matrix stack
  chồng ma trận
  matrix stack
  ngăn xếp ma trận
  matrix storage
  bộ lưu trữ ma trận
  matrix storage
  bộ nhớ ma trận
  matrix switcher
  bộ chuyển ma trận
  matrix theory
  lý thuyết ma trận
  matrix transformation
  phép biến đổi ma trận
  matrix transformation
  sự biến đổi ma trận
  matrix unit
  ma trận đơn vị
  memory matrix
  ma trận bộ nhớ
  mesh impedance matrix
  ma trận trở kháng mắt lưới
  monomial matrix
  ma trận đơn thức
  multiplication of matrix
  phép nhân các ma trận
  Natural Matrix Standard (NMS)
  tiêu chuẩn ma trận tự nhiên
  nilpotent matrix
  ma trận lũy linh
  non-singular matrix
  ma trận không suy biến
  norm of n matrix
  chuẩn của ma trận
  normal matrix
  ma trận chuẩn tắc
  null matrix
  ma trận không
  o matrix
  ma trận điểm
  optical switching matrix
  ma trận chuyển mạch quang
  order of a matrix
  cấp của một ma trận
  order of a rectangular matrix
  cấp của một ma trận chữ nhật
  order of a square matrix
  cấp của ma trận vuông
  order of a square matrix
  ma trận cấp vuông
  orthogonal matrix
  ma trận trực giao
  overall flexibility matrix
  ma trận độ mềm tổng thể
  overall stiffness matrix
  ma trận độ cứng tổng thể
  parastrophic matrix
  ma trận cấu trúc
  partitioned matrix
  ma trận phân phối
  passive matrix display
  màn hình ma trận thụ động
  passive matrix monitor
  màn hình ma trận thụ động
  payoff matrix
  ma trận tiền trả
  pel matrix
  ma trận điểm ảnh
  permutation matrix
  ma trận hoán vị
  phasing matrix
  ma trận đặt pha
  polar factorisation of a matrix
  phân tích cực một ma trận
  polar factorization of a matrix
  phân tích cực một ma trận
  positive definite matrix
  ma trận xác định dương
  positive matrix
  ma trận dương
  positively definite matrix
  ma trận xác định dương
  product of a matrix with a scalar
  tích của một ma trận với một vô hướng
  product of two matrix
  tích của hai ma trận
  proper value, eigenvalue of a matrix
  giá trị riêng của một ma trận
  quasi-inverse matrix
  ma trận tựa nghịch đảo
  R-Y matrix
  ma trận R-Y
  rank of a matrix
  hạng của ma trận
  rank of a matrix
  hạng ma trận
  reaction matrix
  ma trận phản lực
  real matrix
  ma trận thực
  reciprocal matrix
  ma trận nghịch đo
  reciprocal of a matrix
  ma trận nghịch đảo
  rectangular matrix
  ma trận chữ nhật
  regret matrix
  ma trận tổn thất
  rigidity matrix
  ma trận độ cứng
  row matrix
  hàng ma trận
  row matrix
  ma trận hàng
  row of a matrix
  hàng của một ma trận
  scalar matrix
  ma trận đường chéo
  scattering matrix
  ma trận tán xạ
  semi-matrix
  nửa ma trận
  similar matrix
  các ma trận đồng dạng
  singular matrix
  ma trận đơn
  singular matrix
  ma trận suy biến
  skew-symmetric matrix
  ma trận đối xứng xiên
  skew-symmetric matrix
  ma trận phản đối xứng
  sparse matrix
  ma trận thưa
  spread of a matrix
  chiều rộng của một ma trận
  spur of a matrix
  vết của một ma trận
  spur of matrix
  vết của một ma trận
  square matrix
  ma trận vuông
  stiffness matrix
  ma trận độ cứng
  stochastic matrix
  ma trận ngẫu nhiên
  structural flexibility matrix
  ma trận độ mềm kết cấu
  structural stiffness matrix
  ma trận độ cứng kết cấu
  switch matrix
  ma trận chuyển mạch
  switching matrix
  ma trận chuyển mạch
  switching matrix
  ma trận đang chuyển mạch
  symmetric (al) matrix
  ma trận đối xứng
  symmetric matrix
  ma trận đối xứng
  symmetrical matrix
  ma trận đối xứng
  total matrix ring
  vành ma trận đầy đủ
  total matrix ring
  vành toàn thể các ma trận
  trace of a matrix
  vết của một ma trận
  trace of matrix
  vết ma trận
  traffic matrix
  ma trận lưu lượng
  transfer matrix
  ma trận chuyển tải
  transfer matrix
  ma trận truyền
  transfer matrix
  ma trận truyền dẫn (lý thuyết mạng)
  transformation matrix
  ma trận biến đổi
  transition matrix
  ma trận chuyển tiếp
  transport matrix
  ma trận vận tải
  transposaed matrix
  ma trận chuyển vị
  transpose of a matrix
  ma trận chuyển vị
  transposed matrix
  ma trận chuyển vị
  triangular matrix
  ma trận tam giác
  U-symmetric matrix
  ma trận U-đối xứng
  unimodular matrix
  ma trận đơn modula
  unimodular matrix
  ma trận đơn mođula
  unit matrix
  ma trận đơn vị
  unit matrix I
  ma trận đơn vị
  unitary matrix
  ma trận unita
  unitary matrix unit
  ma trận unita
  variation diminishing matrix
  ma trận giảm dao động
  variation limiting matrix
  ma trận giới hạn dao động
  video switching matrix
  ma trận chuyển mạch hình
  view mapping matrix
  hiển thị ma trận ánh xạ
  view orientation matrix
  ma trận hướng hiển thị
  viewing matrix
  ma trận quan sát
  zero matrix
  ma trận không
  sự định khuôn
  vữa

  Kinh tế

  ma trận
  social accounting matrix
  ma trận hạch toán xã hội

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X