• /´kauntəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể đếm được
  metre, litre and kilo.... are countable nouns
  mét, lít và kilo... là những danh từ đếm được

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có thể tính được
  tính được

  Kỹ thuật chung

  đếm được
  countable additive set function
  hàm tập hợp cộng tính đếm được
  countable aggregate
  tập hợp đếm được
  countable base
  cơ sở đếm được
  countable chain condition
  điều kiện dây chuyền đếm được
  countable compact
  compac đếm được
  countable compact
  compact đếm được
  countable set
  tập hợp đếm được
  countable set
  tập (hợp) đếm được
  countable set, enumerable set
  tập đếm được
  non-countable
  không đếm được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X