• Kỹ thuật chung

    góc vào

    Giải thích EN: The widest angle at which molten material is emplaced in a die during the molding process. Giải thích VN: Góc lớn nhất mà tại đó chất liệu nóng chảy được đặt vào trong 1 cái khuôn trong quá trình đúc khuôn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X