• /æt, ət/

  Thông dụng

  Giới từ

  Ở tại (chỉ vị trí, khoảng cách)
  at Haiduong
  ở Hải dương
  at school
  ở trường
  at home
  ở nhà
  at the meeting
  ở cuộc họp
  at a depth of six meters
  ở độ sâu sáu mét
  to shoot at fifty meters
  bắn ở khoảng cách 50 mét
  at the butcher's
  ở cửa hàng thịt
  Vào, vào lúc, vào hồi (chỉ thời gian)
  at six o'clock
  vào lúc sáu giờ
  at midnight
  vào lúc nửa đêm
  at mealtime
  vào giờ ăn cơm
  Đang, đang lúc
  at work
  đang làm việc
  at breakfast
  đang ăn sáng
  what are you at now?
  bây giờ anh đang bận gì?
  at peace
  đang lúc hoà bình
  at rest
  đang lúc nghỉ ngơi
  Vào, nhắm vào, về phía
  to throw a stone at somebody
  ném một cục đá vào ai
  to look at the picture
  nhìn (vào) bức tranh
  to laugh at somebody
  cười (vào mặt) ai
  Với (chỉ giá cả, tỉ lệ, tốc độ...)
  at a high price
  với giá cao
  at 3 d a kilogram
  (với giá) ba đồng một kilôgram
  my friend bought this shirt at thirty per cent discount
  bạn tôi mua cái áo này được bớt 30 phần trăm
  she drove at 50 km/h
  cô ta lái 50 km giờ
  Khi; về
  we were very sad at hearing the news
  chúng tổi rất buồn khi nghe thấy tin đó
  he was surprised at what he saw
  nó ngạc nhiên về những điều nó được trông thấy
  Theo
  at your request
  theo lời yêu cầu của anh
  at your command
  theo lệnh của anh
  Về (một môn nào...)
  to be good at mathematics
  giỏi (về môn) toán

  Cấu trúc từ

  at all
  Xem all
  at all events
  Xem event
  at best
  Xem best
  at first
  Xem first
  at last
  Xem last
  at least
  Xem least
  at the most
  Xem most
  at once
  Xem once
  at that
  như vậy, như thế
  we must take it at that
  chúng ta phải thừa nhận điều đó như vậy
  Hơn nữa, mà lại còn
  he lost an arm and the right arm at that
  anh ấy cụt cánh tay mà lại là cánh tay phải
  at time
  Xem time
  at no time
  không bao giờ
  at worst
  Xem worst

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ở, vào lúc

  Kỹ thuật chung

  Kinh tế

  căn cứ, theo ... (biểu thị giá cả hoặc hối suất, ký hiệu là @)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X