• /witʃ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nào (ngụ ý chọn lựa)
  which book do you prefer?
  anh thích quyển sách nào?
  Bất cứ... nào
  try which method you please
  hãy thử bất cứ phương pháp nào (mà) anh thích
  Ấy, đó
  he stayed here six months, during which time he helped me a great deal in my study
  anh ta ở lại đây sáu tháng, trong thời gian đó anh ta giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập
  he announced a drought, which forecast comes true
  anh ta nói là sẽ có hạn hán, lời tiên đoán ấy đã thành sự thực

  Đại từ nghi vấn

  Gì, cái nào, người nào, ai (ngụ ý chọn lựa)
  which do you prefer, tea or coffee?
  anh thích dùng gì, trà hay cà phê?
  which of you can answer my question?
  trong đám các anh, người nào (ai) có thể trả lời câu hỏi của tôi?
  I can't distinguish which is which
  tôi không thể phân biệt nổi cái gì ra cái gì (ai ra ai)

  Đại từ quan hệ

  Cái mà, mà
  the book which is on the table is mine
  quyển sách ở trên bàn là của tôi
  the book which he was speaking of (of which he was speaking) was very interesting
  quyển sách mà anh ta đang nói tới là một quyển rất lý thú
  the work to which she devoted all her time...
  công việc mà cô ta đã dành hết cả thời gian vào đó...
  the table one leg of which is broken...
  cái bàn mà một chân đã gãy...
  Điều mà, cái mà; cái đó, điều đó, sự việc đó
  he was dropped when he was a boy, which made him a permanent invalid
  nó bị ngã khi còn nhỏ, điều đó đã làm cho nó thành tàn tật suốt đời
  if he comes, which is not likely, I'll tell him at once
  nếu nó tới, điều mà không có gì là chắc chắn, tôi sẽ bảo nó ngay
  he can speak, write, understand and read English, and all which with great ease
  anh ta nói, viết, hiểu và đọc được tiếng Anh, và làm tất cả những cái đó rất dễ dàng

  Thông tục

  Nhắc mới nhớ
  Speaking of which, have you heard the news today?
  Nhắc mới nhớ, các bạn đọc tin tức ngày hôm nay chưa?

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  one , that , what , whatever , who

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X