• Kỹ thuật chung

    lỗ hỏng

    Giải thích EN: A term for a drill hole loaded with dynamite that failed to detonate. Giải thích VN: Chỉ lỗ khoan mang chất nổ nhưng không nổ được.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X