• Xây dựng

  bảng hướng dẫn

  Giải thích EN: A post bearing signs or guide boards used to show directions along a road. Giải thích VN: Bảng ký hiệu hoặc bảng hướng dẫn dùng để chỉ phương hướng trên đường.

  tháp dẫn hướng
  trục dẫn hướng

  Kỹ thuật chung

  bảng chỉ đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X