• /´hevili/

  Thông dụng

  Phó từ
  Nặng, nặng nề ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  a heavily loaded truck
  một xe chở nặng, một xe chất nặng hàng hoá
  to be punished heavily
  bị phạt nặng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  lightly , gently , easily

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X