• /¸indi´rekʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hành động gián tiếp
  Thói quanh co, thói bất lương, thói gian lận
  by indirection
  bằng cái thói quanh co
  Sự không có mục đích, sự không có phương hướng

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thao tác gián tiếp

  Kỹ thuật chung

  vô hướng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X