• /´mænju¸skript/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản viết tay; bản thảo, bản đưa in (của tác giả)
  Nguyên cảo
  in manuscript
  chưa in
  poems still in manuscript
  những bài thơ chưa in

  Tính từ

  Viết tay
  (thuộc) bản viết tay; bản thảo, bản đưa in (của tác giả)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bản gốc
  bản thảo
  manuscript division
  sự phân chia bản thảo
  bản viết tay

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X