• /ˌkɒmpəˈzɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hợp thành, sự cấu thành
  Cấu tạo, thành phần
  to study the composition of the soil
  nghiên cứu thành phần của đất
  Phép đặt câu; phép cấu tạo từ ghép
  Sự sáng tác; bài sáng tác, tác phẩm
  one of Beethoven's most famous compositions
  một trong những bài sáng tác nổi tiếng nhất của Bi-tô-ven
  Bài viết, bài luận (ở trường)
  Sự sắp xếp, cách bố trí (trong một bức hoạ...)
  (ngành in) sự sắp chữ
  Sự pha trộn, sự hỗn hợp
  Tư chất, bản chất, tính, tâm tính
  there is a touch of madness in his composition
  tính hắn hơi tàng tàng
  Sự thoả thuận đình chiến, sự thoả hiệp
  to come to composition
  đi đến một thoả hiệp
  Sự điều đình; sự khất (nợ)
  to make a composition with the creditor
  điều đình xin khất chủ nợ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  phân chất
  sự cấu thành
  sự tổng (hợp)

  Toán & tin

  sự hợp thành, sự hợp; tích; tổng
  composition by volume
  sự hợp (bằng) thể tích;
  composition by weight
  sự hợp (bằng) trọng lượng
  composition of insomorphism
  sự hợp thành các đẳng cấu
  composition of mapping
  sự hợp thành các ánh xạ
  composition of relation
  sự hợp thành các quan hệ
  composition of tensors
  tích các tenxơ
  composition of vect?
  sự hợp vectơ
  cycle composition
  (đại số ) sự hợp vòng
  program composition
  (máy tính ) lập chương trình
  ternarry composition
  (đại số ) phép toán ba ngôi

  Xây dựng

  sự sáng tác
  thành phần cấu tạo
  tác phẩm

  Kỹ thuật chung

  bố cục
  cách bố trí
  cấu trúc
  structural composition
  thành phần cấu trúc
  hợp phần
  charge composition
  hợp phần của tải
  hợp thành
  composition cell
  phần tử hợp thành
  composition factor
  nhân tố hợp thành
  composition homomorphism
  đồng cấu hợp thành
  composition law
  luật hợp thành
  composition of isomorphism
  sự hợp thành các đẳng cấu
  composition of mapping
  sự hợp thành các quan hệ
  composition parameter
  thông số hợp thành
  composition series
  chuỗi hợp thành
  composition subgroup
  nhóm con hợp thành
  composition system
  hệ hợp thành
  induced composition law
  luật hợp thành cảm sinh
  normal law of composition
  luật hợp thành chuẩn tắc
  stable for an exterior composition law
  ổn định đối với luật hợp thành ngoài
  stable for an interior composition law
  ổn định đối với luật hợp thành
  kết cấu
  kiến trúc
  architectural and planning composition
  bố cục quy hoạch kiến trúc
  architectural composition
  bố cục kiến trúc
  architectural composition
  tổ hợp kiến trúc
  architectural-composition motif
  môtip kiến trúc
  composition In architecture
  sự bố cục kiến trúc
  composition In architecture
  sự sáng tạo kiến trúc
  means of architectural composition
  phương pháp tổ hợp kiến trúc
  phần chính văn
  sự bố cục
  sự hợp thành
  composition of isomorphism
  sự hợp thành các đẳng cấu
  composition of mapping
  sự hợp thành các quan hệ
  sự lắp ráp
  sự phối hiệu
  sự sắp xếp
  sự sắp chữ
  sự tạo thành
  sự tổ hợp
  tích hợp
  tổng
  composition of forces
  sự tổng hợp lực
  composition of forces
  tổng hợp lực
  composition of vectors
  tổng hợp vectơ
  composition of velocities
  tổng hợp vận tốc
  composition shop
  phân xưởng tổng hợp
  DCF (documentcomposition facility)
  phương tiện tổng hợp dữ liệu
  document composition facility (DCF)
  phương tiện tổng hợp tư liệu
  overall composition
  tổng thành phần

  Kinh tế

  cấu tạo
  dàn xếp
  hòa giải
  amicable composition
  sự hòa giải thân thiện
  amicable composition clause
  điều khoản hòa giải thân thiện
  composition proceedings
  thủ tục hòa giải
  hợp phần
  sự hợp thành
  composition and pattern of world trade
  sự hợp thành và hình thái mậu dịch thế giới
  sự khất nợ
  sự sắp chữ
  sự sắp xếp
  sự trả nợ theo tỉ lệ
  tên cửa hiệu xác định
  thành phần
  age composition
  thành phần lớn tuổi
  anti-rust composition
  thành phần chống gỉ
  audience composition
  thành phần khán thính giả (quảng cáo)
  feed composition
  thành phần của nguyên liệu dầu
  feed composition
  thành phần thức ăn gia súc
  food composition table
  bảng thành phần thực phẩm
  thể lệ thống nhất
  trả nợ bớt

  Địa chất

  cấu tạo, thành phần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X