• /ˈmɜrkənˌtil , ˈmɜrkənˌtaɪl , ˈmɜrkəntɪl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Buôn, buôn bán
  mercantile marine
  đội thuyền buôn; đội thương thuyền
  Hám lợi, vụ lợi

  Xem trọng thương nghiệp; trọng thương

  mercantile theory
  thuyết duy tiền (cho tiền là của cải duy nhất)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) hàng hoá; thương mại // mua

  Kinh tế

  buôn bán
  mercantile nation
  nước buôn bán
  New York Mercantile Exchange
  Sở giao dịch buôn bán New York
  doanh thương
  thuộc về buôn
  thương mại
  mercantile act
  hành vi thương mại
  mercantile agent
  đại lý thương mại
  mercantile credit
  tín dụng thương mại
  mercantile house
  nhà hàng thương mại
  mercantile inquiry agency
  sở trung tín thương mại
  mercantile inquiry agency
  sở trưng tín thương mại
  mercantile operations
  các hoạt động, dịch vụ thương mại
  mercantile port
  cảng thương mại
  mercantile society
  xã hội thương mại
  New York Mercantile Exchange
  Sở giao dịch Thương mại Nữu Ước
  thương nghiệp
  mercantile inquiry agency
  công ty điều tra tín dụng thương nghiệp
  mercantile system
  chế độ thương nghiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X