• /in'kwaiəri/

  Thông dụng

  Cách viết khác enquiry

  Danh từ

  Sự điều tra, sự thẩm tra; sự thẩm vấn, sự hỏi
  Câu hỏi
  ( inquiries) nơi hướng dẫn; phòng hướng dẫn
  directory inquiries
  tổng đài báo số điện thoại

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự thẩm tra

  Toán & tin

  câu hỏi

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một câu hỏi tìm kiếm để báo cho chương trình biết loại dữ liệu nào phải được truy tìm trong cơ sở dữ liệu đó. Một hệ thống quản lý dữ liệu tốt, sẽ để cho bạn truy tìm chỉ những thông tin nào mà bạn cần cho một công việc xác định. Câu hỏi sẽ xác định các đặc trưng (chủng loại) dùng để hướng máy tính vào những thông tin cần thiết và bỏ qua những thông tin không cần thiết.

  sự đòi hỏi
  sự hỏi tin

  Kỹ thuật chung

  hỏi

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một câu hỏi tìm kiếm để báo cho chương trình biết loại dữ liệu nào phải được truy tìm trong cơ sở dữ liệu đó. Một hệ thống quản lý dữ liệu tốt, sẽ để cho bạn truy tìm chỉ những thông tin nào mà bạn cần cho một công việc xác định. Câu hỏi sẽ xác định các đặc trưng (chủng loại) dùng để hướng máy tính vào những thông tin cần thiết và bỏ qua những thông tin không cần thiết.

  sự điều tra
  sự hỏi
  sự truy vấn
  sự vấn tin
  sự yêu cầu
  truy vấn

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một câu hỏi tìm kiếm để báo cho chương trình biết loại dữ liệu nào phải được truy tìm trong cơ sở dữ liệu đó. Một hệ thống quản lý dữ liệu tốt, sẽ để cho bạn truy tìm chỉ những thông tin nào mà bạn cần cho một công việc xác định. Câu hỏi sẽ xác định các đặc trưng (chủng loại) dùng để hướng máy tính vào những thông tin cần thiết và bỏ qua những thông tin không cần thiết.

  inquiry function
  chức năng truy vấn
  inquiry function
  hàm truy vấn
  inquiry station
  trạm truy vấn

  Kinh tế

  sự dò hỏi tin tức
  sự hỏi giá
  việc điều tra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X