• Cơ khí & công trình

    điều kiện kim loại thấp nhất

    Giải thích EN: The maximum amount of material that can be shaved off a machine part. Giải thích VN: Lượng vật liệu cao nhất mà có thể được máy xử lý.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X