• /ˈmʌltəˌplɛks/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đa thành phần

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bội hình
  bội

  Giải thích VN: Kết hợp hoặc chen các thông tin trong một kênh truyền thông.

  dồn kênh
  CDM (code-division multiplex)
  sự dồn kênh phân chia mã
  code-division multiplex (CDM)
  sự dồn kênh phân chia mã
  multiplex device
  thiết bị dồn kênh
  multiplex mode
  chế độ dồn kênh
  multiplex operation
  thao tác dồn kênh
  multiplex transmission
  sự truyền dồn kênh
  space division multiplex
  sự dồn kênh phân khoảng
  truyền đa công
  multiplex device
  thiết bị truyền đa công
  multiplex interface
  giao diện truyền đa công
  multiplex link
  liên kết truyền đa công
  multiplex mode
  chế độ truyền đa công
  multiplex operation
  thao tác truyền đa công
  multiplex transmission
  sự truyền đa công

  Điện

  đa lộ

  Điện tử & viễn thông

  đa truyền

  Điện lạnh

  sự dồn kênh

  Kỹ thuật chung

  đa công

  Giải thích VN: Kết hợp hoặc chen các thông tin trong một kênh truyền thông.

  multiplex device
  thiết bị truyền đa công
  multiplex interface
  giao diện truyền đa công
  multiplex link
  liên kết truyền đa công
  multiplex mode
  chế độ truyền đa công
  multiplex operation
  thao tác truyền đa công
  multiplex transmission
  sự truyền đa công
  đa hợp
  nhiều

  Giải thích VN: Kết hợp hoặc chen các thông tin trong một kênh truyền thông.

  multiplex thread
  ren nhiều đầu mối
  multiplex-duct conduit
  kênh nhiều đơn nguyên
  multiplex-duct conduit
  máng nhiều đơn nguyên
  multiplex-duct conduit
  ống nhiều đơn nguyên
  sự đa công
  sự đa hợp
  sự đa lộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X