• /moud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách, cách thức, lối, phương thức
  a new mode of transport
  một cách vận chuyển mới
  mode of production
  phương thức sản xuất
  Kiểu, mốt, thời trang
  (ngôn ngữ học) lối, thức
  (âm nhạc) điệu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phương thức, phương pháp; hình thức
  mode of motion
  phương thức chuyển động
  mode of operation
  phương pháp làm việc
  mode of oscillation
  dạng dao động
  mode of vibration
  dạng chấn động
  floating control mode
  phương pháp điều chỉnh động
  high-frequency mode
  (điều khiển học ) chế độ cao tần
  normal mode
  dao động riêng
  transverse mode of vibration
  dạng chấn động ngang


  Xây dựng

  phương pháp

  Cơ - Điện tử

  Phương thức, cách thức,dạng, kiểu, chế độ

  Y học

  cách, phương pháp
  kiểu, loài

  Kỹ thuật chung

  biểu mẫu
  hình thức
  cách thức
  conversation mode
  cách thức hội thoại
  residual mode
  cách thức theo số dư
  khổ
  khuôn thức
  kiểu
  absolute addressing mode
  kiểu lập địa chỉ tuyệt đối
  active mode
  kiểu năng động
  address mode
  kiểu địa chỉ
  addressing mode
  kiểu định địa chỉ
  analog mode
  kiểu analog
  analog mode
  kiểu tương tự
  asymmetrical mode
  kiểu cao không đối xứng
  azimuth transversal mode (ATM)
  kiểu dao động ngang theo phương vị
  balanced mode of operation
  kiểu vận hành đối xứng
  bi-static mode
  kiểu hai trạng thái
  breathing mode
  kiểu thở
  cladding mode
  kiểu dao động lớp bọc
  cladding mode stripper
  bộ tước bỏ kiểu (dao động)
  cladding mode stripper
  bộ tước kiểu
  command pointing mode
  kiểu chỉ hướng điều khiển
  common mode
  kiểu chung
  common-mode error
  lỗi kiểu chung
  common-mode gain
  độ khuếch đại kiểu chung
  common-mode rejection
  sự loại bỏ kiểu chung
  common-mode rejection
  sự triệt tiêu kiểu chung
  common-mode rejection ratio
  tỷ số loại bỏ kiểu chung
  common-mode rejection ratio
  tỷ số triệt kiểu chung
  common-mode voltage
  điện áp kiểu chung
  conversational mode
  kiểu đàm thoại
  detection mode
  kiểu định vị
  differential mode delay
  độ trễ nhóm đa kiểu
  direct mode
  kiểu trực tiếp
  dominant mode
  kiểu (dao động) chính
  dominant mode
  kiểu (dao động) trội
  E mode
  kiểu (dao động) E
  E mode
  kiểu (dao động) TM
  e mode
  kiểu (dao động) từ ngang
  E mode
  kiểu E
  E mode
  kiểu TM
  echoplex mode
  kiểu dội công
  extinguished mode
  kiểu nóng sóng dập tắt
  failure mode
  kiểu hư hỏng
  failure mode
  kiểu sự cố
  fast mode
  kiểu nhanh
  folding mode
  kiểu gấp được
  forbidden decay mode
  kiểu phân rã bị cấm
  form mode
  chế độ kiểu mẫu
  format (ted) mode
  kiểu với dạng thức
  formatting mode
  kiểu định dạng
  fundamental mode
  kiểu (dao động) chính
  fundamental mode
  kiểu (dao động) cơ bản
  fundamental mode
  kiểu (dao động) trội
  fundamental mode
  kiểu cơ bản
  fundamental mode
  kiểu dao động chuẩn
  fundamental vibration mode
  kiểu dao động cơ bản
  ghost mode
  kiểu dao động ma
  ground-wave mode of propagation
  kiểu lan truyền sóng mặt đất
  h mode
  kiểu (dao động) điện ngang
  H mode
  kiểu H
  H mode
  kiểu TE
  harmonic mode crystal
  tinh thể kiểu (dao động) hài
  high-angle mode
  kiểu góc rộng
  hybrid mode
  kiểu lai
  ignited mode
  kiểu sáng nóng
  indirect address mode
  kiểu lập địa chỉ gián tiếp
  integral-mode controller
  bộ điều khiển theo kiểu dao động toàn phần
  interference-limited mode
  kiểu giới hạn bằng nhiễu
  intermediate mode
  kiểu trung gian
  label mode
  kiểu nhãn
  linearly-polarized mode (LPmode)
  kiểu LP
  linearly-polarized mode (LPmode)
  kiểu phân cực tuyến tính
  local mode service signal
  tín hiệu dịch vụ kiểu cục bộ
  local mode signal
  tín hiệu kiểu cục bộ
  logical channel (packetmode operation)
  đường kênh lôgic hoạt động theo kiểu gói
  long addressing mode
  kiểu tập địa chỉ dài
  longitudinal-mode delay line
  đường trễ kiểu dọc
  low-angle mode
  kiểu góc hẹp
  LP mode (linearly-polaied mode)
  kiểu LP
  LP mode (linearly-polaied mode)
  kiểu phân cực tuyến tính
  magnetic mode
  kiểu (dao động) từ ngang
  mixed-mode expression
  biểu thức kiểu hỗn hợp
  mode conversion
  sự biến đổi kiểu
  mode conversion
  sự chuyển đổi kiểu
  mode coupling
  sự ghép kiểu dao động
  mode description
  mô tả kiểu
  mode distribution
  sự phân bố kiểu
  mode field diameter
  đường kính trường kiểu (dao động)
  mode filter
  bộ lọc kiểu (dao động)
  mode filter
  bộ lọc kiểu truyền
  mode filter
  cái lọc kiểu sóng
  mode hopping
  sự nhảy kiểu (dao động)
  mode jumping
  sự nhảy kiểu (dao động)
  mode less pop-up
  bật lên không theo kiểu
  mode locking
  sự khóa kiểu (laze)
  mode mixer
  bộ trộn kiểu (dao động)
  mode name
  tên kiểu, tên chế độ
  mode name entry
  mục nhập tên kiểu
  mode number
  số kiểu
  mode of decay
  kiểu phân rã
  mode of disintegration
  kiểu phân rã
  mode of interaction
  kiểu tương tác
  mode of vibration
  kiểu dao động
  mode scrambler
  bộ trộn kiểu (dao động)
  mode selection
  sự chọn kiểu
  mode separation
  sự tách kiểu dao động
  mode shift
  dịch chuyển kiểu
  mode skip
  bỏ qua kiểu
  mode switch
  bộ đổi kiểu
  mode table
  bảng kiểu
  mode transducer
  bộ chuyển đổi kiểu
  mode volume
  lượng kiểu (dao động)
  mode-locked laser
  laze khóa kiểu
  multiple-mode transportation system
  hệ vận tải đa kiểu
  natural mode of vibration
  kiểu giao động tự nhiên
  noise mode rejection
  loại bỏ kiểu tạp nhiễu
  normal mode
  kiểu (dao động bình thường)
  normal mode
  kiểu chuẩn tắc
  operation mode
  kiểu vận hành
  oscillation mode
  kiểu dao động
  Packet Mode Bearer Service (PMBS)
  dịch vụ mang kiểu gói
  page mode operating sequence
  trình tự vận hành theo kiểu trang
  parallel mode
  kiểu song song
  point-mode display
  màn hình kiểu điểm
  principal mode
  kiểu (dao động) chính
  principal mode
  kiểu (dao động) cơ bản
  principal mode
  kiểu (dao động) trội
  propagation mode
  kiểu lan truyền
  propagation mode
  kiểu lan truyền (sóng điện tử)
  pulse mode
  kiểu xung xung
  push-button mode
  kiểu nút bấm
  quasi-linear mode
  kiểu gần như tuyến tính
  radiation mode
  kiểu (dao động) bức xạ
  reception mode
  kiểu thu nhận
  record mode
  kiểu mẩu bản ghi
  reference mode
  kiểu chuẩn gốc
  resonant mode
  kiểu cộng hưởng
  rigid mode
  dạng kiểu cứng
  route (packetmode services)
  đường kênh dịch vụ theo kiểu gói
  row descriptor mode
  kiểu mô tả hàng
  serial mode
  kiểu nối tiếp
  set mode
  kiểu tập hợp
  Set Normal Response Mode Extended (HDLC) (SNRME)
  thiết lập kiểu đáp ứng thông tin thường được mở rộng
  simplex mode
  kiểu đơn công
  simulation mode
  kiểu mô phỏng
  single mode
  nút dây buộc thuyền đơn (kiểu nút)
  single mode cable
  kiểu (dao động) đơn
  single mode cable
  đơn kiểu cáp
  single mode fiber
  cáp đơn kiểu (dao động)
  single mode fibre
  sợi đơn kiểu
  single mode fibre
  sợi quang đơn kiểu (dao động)
  single mode optical fiber
  sợi đơn kiểu
  single mode optical fiber
  sợi quang đơn kiểu (dao động)
  single mode optical fiber
  sợi quang kiểu đơn
  single mode optical fibre
  sợi quang đơn kiểu (dao động)
  single-mode operation
  sự thao tác kiểu đơn
  single-mode output
  đầu ra kiểu đơn
  single-mode signal
  các tín hiệu kiểu đơn
  slow mode
  kiểu chậm
  static array mode
  kiểu bảng thống kê
  TE mode
  kiểu (dao động) điện ngang
  TE mode
  kiểu (dao động) H
  TE mode
  kiểu (dao động) TE
  TE mode
  kiểu H
  TE mode
  kiểu TE
  TE/TM mode
  kiểu (dao động) TE/TM
  TEM mode
  kiểu (dao động) TEM
  TEM mode
  kiểu TEM
  TM mode
  kiểu (dao động) E
  TM mode
  kiểu (dao động) TM
  TM mode
  kiểu (dao động) từ ngang
  TM mode
  kiểu E
  TM mode
  kiều TM
  transmission mode
  kiểu truyền
  transmission mode
  kiểu truyền sóng (có dẫn hướng)
  transmittal mode
  kiểu truyền
  transverse electric mode
  kiểu (dao động) điện ngang
  transverse electric mode
  kiểu H, điện ngang
  transverse electric mode
  kiểu TE
  transverse electromagnetic mode
  kiểu (dao động) điện từ ngang
  transverse electromagnetic mode
  kiểu TEM
  tunneling mode
  kiểu (dao động) chui hầm
  tunnelling mode
  kiểu (dao động) chui hầm
  two-way mode
  kiểu hai chiều
  unbound mode
  kiểu (dao động) không liên kết
  waveguide mode
  kiểu ống dẫn sóng
  kiểu (dao động)
  azimuth transversal mode (ATM)
  kiểu dao động ngang theo phương vị
  cladding mode
  kiểu dao động lớp bọc
  cladding mode stripper
  bộ tước bỏ kiểu (dao động)
  dominant mode
  kiểu (dao động) chính
  dominant mode
  kiểu (dao động) trội
  E mode
  kiểu (dao động) E
  E mode
  kiểu (dao động) TM
  e mode
  kiểu (dao động) từ ngang
  fundamental mode
  kiểu (dao động) chính
  fundamental mode
  kiểu (dao động) cơ bản
  fundamental mode
  kiểu (dao động) trội
  fundamental mode
  kiểu dao động chuẩn
  fundamental vibration mode
  kiểu dao động cơ bản
  ghost mode
  kiểu dao động ma
  h mode
  kiểu (dao động) điện ngang
  harmonic mode crystal
  tinh thể kiểu (dao động) hài
  integral-mode controller
  bộ điều khiển theo kiểu dao động toàn phần
  magnetic mode
  kiểu (dao động) từ ngang
  mode coupling
  sự ghép kiểu dao động
  mode field diameter
  đường kính trường kiểu (dao động)
  mode filter
  bộ lọc kiểu (dao động)
  mode hopping
  sự nhảy kiểu (dao động)
  mode jumping
  sự nhảy kiểu (dao động)
  mode mixer
  bộ trộn kiểu (dao động)
  mode scrambler
  bộ trộn kiểu (dao động)
  mode separation
  sự tách kiểu dao động
  mode volume
  lượng kiểu (dao động)
  normal mode
  kiểu (dao động bình thường)
  principal mode
  kiểu (dao động) chính
  principal mode
  kiểu (dao động) cơ bản
  principal mode
  kiểu (dao động) trội
  radiation mode
  kiểu (dao động) bức xạ
  single mode cable
  kiểu (dao động) đơn
  single mode fiber
  cáp đơn kiểu (dao động)
  single mode fibre
  sợi quang đơn kiểu (dao động)
  single mode optical fiber
  sợi quang đơn kiểu (dao động)
  single mode optical fibre
  sợi quang đơn kiểu (dao động)
  TE mode
  kiểu (dao động) điện ngang
  TE mode
  kiểu (dao động) H
  TE mode
  kiểu (dao động) TE
  TE/TM mode
  kiểu (dao động) TE/TM
  TEM mode
  kiểu (dao động) TEM
  TM mode
  kiểu (dao động) E
  TM mode
  kiểu (dao động) TM
  TM mode
  kiểu (dao động) từ ngang
  transverse electric mode
  kiểu (dao động) điện ngang
  transverse electromagnetic mode
  kiểu (dao động) điện từ ngang
  tunneling mode
  kiểu (dao động) chui hầm
  tunnelling mode
  kiểu (dao động) chui hầm
  unbound mode
  kiểu (dao động) không liên kết
  kiểu truyền
  mode filter
  bộ lọc kiểu truyền
  transmission mode
  kiểu truyền sóng (có dẫn hướng)
  dạng
  cut-form mode
  chế độ dạng cắt
  cut-form mode
  chế độ dạng rời
  eigen mode
  dạng dao động riêng
  failure mode
  dạng sự cố
  format (ted) mode
  kiểu với dạng thức
  format (ted) mode
  phương thức với dạng thức
  formatting mode
  chế độ định dạng
  formatting mode
  kiểu định dạng
  fundamental mode of vibration
  dạng dao động cơ bản
  mode of buckling
  dạng mất ổn định
  mode of failure
  dạng phá hoại
  mode of free vibration
  dạng dao động tự do
  mode of occurrence
  dạng phân bố
  mode of oscillation
  dạng dao động
  mode of vibration
  dạng dao động
  mode of vibration
  dạng chấn động
  mode of vibration
  dạng thức dao động
  multi-mode elastic method
  phương pháp đàn hồi dạng phức
  multi-mode spectral method
  phương pháp phổ dạng phức
  natural mode of vibration
  dạng dao động riêng
  natural mode of vibration
  dạng dao động tự do
  resonant mode
  dạng thức cộng hưởng
  rigid mode
  dạng kiểu cứng
  single-mode elastic method
  phương pháp đàn hồi dạng đơn
  single-mode spectral method
  phương pháp phổ dạng đơn
  transverse mode of vibration
  dạng chấn động ngang
  unformatted mode
  chế độ không định dạng
  mốt
  phương pháp
  floating control mode
  phương pháp điều chỉnh động
  mode of operation
  phương pháp làm việc
  multi-mode elastic method
  phương pháp đàn hồi dạng phức
  multi-mode spectral method
  phương pháp phổ dạng phức
  single-mode elastic method
  phương pháp đàn hồi dạng đơn
  single-mode spectral method
  phương pháp phổ dạng đơn
  phương thức
  access mode
  phương thức truy cập
  access mode
  phương thức truy xuất
  active mode
  phương thức năng động
  analog mode
  phương thức analog
  analog mode
  phương thức tương tự
  Asynchronous Balanced Mode (ASBM)
  phương thức cân bằng không đồng bộ
  Asynchronous Response Mode (HDLC) (ARM)
  phương thức đáp ứng không đồng bộ
  asynchronous transfer mode
  phương thức truyền không đồng bộ
  Asynchronous Transfer Mode (ATM)
  phương thức truyền không đồng bộ
  balanced mode of operation
  phương thức vận hành đối xứng
  bi-static mode
  phương thức hai trạng thái
  common mode
  phương thức chung
  Common Mode Rejection Ratio (CMRR)
  hệ số từ chối phương thức chung
  contention mode
  phương thức cạnh tranh
  conversational mode
  phương thức đàm thoại
  detection mode
  phương thức định vị
  direct mode
  phương thức trực tiếp
  dual-mode control
  điều khiển phương thức kép
  Dynamic Synchronous Transfer Mode (DSTM)
  phương thức chuyển tải đồng bộ động
  echoplex mode
  phương thức dội công
  fixed decimal mode
  phương thức dấu phẩy cố định
  format (ted) mode
  phương thức với dạng thức
  full recording mode
  phương thức ghi đầy đủ
  full-line mode
  phương thức đầy dòng
  ground-wave mode of propagation
  phương thức lan truyền sóng mặt đất
  ignited mode
  phương thức sáng nóng
  Intraframe Prediction Mode (IPM)
  phương thức dự báo nội khung
  ITU-T standard for Asynchronous Transfer Mode (ATM) (X.2100-X.2144)
  Các tiêu chuẩn của ITU-T cho phương thức ATM
  label mode
  phương thức nhãn
  Mode Addition Flag (MAF)
  cờ "bổ sung phương thức"
  mode conversion
  sự chuyển đổi phương thức
  mode of motion
  phương thức chuyển động
  Normal Response Mode (NRM)
  phương thức trả lời thông thường
  operation mode
  phương thức vận hành
  Packet Transport Mode (PTM)
  phương thức truyền tải gói
  Processable Mode Number One (PM.1)
  phương thức có thể xử lý số 1
  propagation mode
  phương thức lan truyền
  reception mode
  phương thức thu nhận
  reference mode
  phương thức chuẩn gốc
  Request Initialization Mode (HDLC) (RIM)
  Phương thức mở các yêu cầu (HDLC)
  row descriptor mode
  phương thức mô tả hàng
  Set Asynchronous Balanced Mode (HDLC) (SABM)
  Phương thức cân bằng thiết lập không đồng bộ (HDLC)
  Set Asynchronous Balanced Mode Extended (HDLC) (SABME)
  Phương thức cân bằng thiết lập không đồng bộ được mở rộng (HDLC)
  Set Asynchronous Mode Balance Extended (SAMBE)
  cân bằng phương thức thiết lập không đồng bộ mở rộng
  Set Asynchronous Response Mode (HDLC) (SARM)
  Phương thức thiết lập đáp ứng không đồng bộ (HDLC)
  Set initialization mode (HDLC)
  Phương thức thiết lập khởi tạo (HDLC)
  set mode
  phương thức tập hợp
  Set Normal Response Mode (HDLC) (SNRM)
  thiết lập phương thức đáp ứng thông thường
  simplex mode
  phương thức đơn công
  simulation mode
  phương thức mô phỏng
  static array mode
  phương thức bảng thống kê
  synchronous transfer mode
  phương thức truyền đồng bộ
  Synchronous Transfer Mode (STM)
  phương thức chuyển tải đồng bộ
  two-way mode
  phương thức hai chiều
  Unbalanced Operation Normal Response Mode Class
  cấp phương thức hồi đáp thông thường của hoạt động không cân bằng
  quy cách

  Kinh tế

  cách
  draft mode
  cách làm bản nháp
  editing mode
  cách chuẩn bị (tài liệu)
  editing mode
  cách chuẩn bị (tài liệu...)
  phương thức
  capitalist mode of production
  phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
  mode of distribution
  phương thức phân phối
  mode of financing
  phương thức huy động vốn
  mode of international settlement
  phương thức kế toán quốc tế
  mode of operation
  phương thức kinh doanh
  mode of operation
  phương thức thao tác
  mode of production
  phương thức sản xuất
  popular mode of payment
  phương thức thanh toán phổ biến
  primitive mode of life
  phương thức sinh hoạt nguyên thủy
  production mode
  phương thức sản xuất
  thời trang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X