• /,ɔpə'reiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoạt động; quá trình hoạt động
  to come into operation
  bắt đầu hoạt động; đi vào sản xuất (nhà máy)
  the operation of thinking
  quá trình tư duy
  Thao tác
  Hiệu quả, tác dụng
  in operation
  đang hoạt động, đang có tác dụng
  we must extend its operation
  chúng ta phải phát huy tác dụng của điều đó
  Sự giao dịch tài chính
  (y học) sự mổ xẻ; ca mổ
  (quân sự) cuộc hành quân
  (toán học) phép tính, phép toán

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự vận hành, thao tác, sựđiều khiển, nguyên công, phép toán

  Hóa học & vật liệu

  tác nghiệp

  Xây dựng

  kinh doanh

  Kỹ thuật chung

  công đoạn
  wastewater recycling operation
  công đoạn tái sinh nước thải
  công tác
  cost of operation
  giá thành công tác
  drilling operation
  công tác khoan
  fill operation
  công tác đắp
  grading operation
  công tác san đất
  leveling operation
  công tác đo cao trình
  leveling operation
  công tác san bằng đất
  tensioning (tensioningoperation)
  công tác kéo của cốt thép
  transportation operation
  công tác vận tải
  working operation
  nghiệp vụ công tác
  công việc
  multi-job operation
  thao tác nhiều công việc
  hoạt động

  Giải thích EN: A single industrial process or task.

  Giải thích VN: Một nhiệm vụ hoặc quá trình công nghiệp đơn lẻ.

  adjustment operation
  hoạt động điều chỉnh
  adjustment operation
  hoạt động sửa
  alternate operation
  hoạt động xen kẽ
  alternating operation
  hoạt động luân phiên
  assembly operation
  hoạt động lắp ghép
  asynchronous operation
  hoạt động không đồng bộ
  atomic operation
  hoạt động nguyên tử
  attended operation
  hoạt động chủ ý
  automatic operation
  hoạt động tự động
  auxiliary operation
  hoạt động phụ
  background operation
  hoạt động nền
  Basic Local Operation (B-LOP)
  hoạt động nội hạt cơ bản
  batch operation
  hoạt động từng mẻ
  batch operation
  sự hoạt động từng mẻ
  bilevel operation
  sự hoạt động hai mức
  concurrent operation
  hoạt động tương tranh
  cycle of operation
  chu kỳ hoạt động
  data of putting into operation
  thời hạn đưa vào hoạt động
  direct operation
  hoạt động trực tiếp
  do-nothing operation
  lệnh không hoạt động
  dual operation
  hoạt động kép
  dual operation
  hoạt động song song
  evolutionary operation
  hoạt động tiến triển
  except operation
  hoạt động ngoại lệ
  fixed-bed operation
  hoạt động của giá cố định
  Frame Operation Procedure (FOP)
  thủ tục hoạt động khung
  Full Operation Capability (FOC)
  khả năng hoạt động đầy đủ
  hands-on operation
  hoạt động thực hành
  heat pump operation
  hoạt động bơm nhiệt
  heat pump operation
  hoạt động của bơm nhiệt
  in-flight operation
  hoạt động khi bay
  intermittent operation
  hoạt động gián đoạn
  intermittent operation
  sự hoạt động gián đoạn
  interval operation
  sự hoạt động ngắt quãng
  logical channel (packetmode operation)
  đường kênh lôgic hoạt động theo kiểu gói
  minor and major servicing operation
  hoạt động dịch vụ chính và phụ
  minor and major servicing operation
  hoạt động phục vụ chính và phụ
  mode of operation
  chế độ hoạt động
  Network Operation Forum (NOF)
  diễn đàn các hoạt động khai thác mạng
  neutral operation
  sự hoạt động trung hòa
  No Operation (NOP)
  không hoạt động
  no-operation (NO-OP)
  lệnh không thể hoạt động
  no-operation instruction
  lệnh không hoạt động
  no-operation instruction (NOP)
  lệnh không hoạt động
  NOP (no-operation instruction)
  lệnh không hoạt động
  on-line operation
  hoạt động trực tuyến
  opcode (operationcode)
  mã hoạt động
  operation analysis
  phân tích hoạt động
  operation analysis chart
  biểu đồ phân tích hoạt động
  operation bottlenecks on the line
  tắc nghẽn hoạt động trên tuyến
  Operation Code
  mã hoạt động
  operation code (OPCODE)
  mã hoạt động
  operation code trap
  bẫy mã hoạt động
  Operation Control Language (OCL)
  ngôn ngữ điều khiển quá trình hoạt động
  operation counter
  máy đếm hoạt đông
  operation cycle
  chu trình hoạt động
  operation drawing
  sơ đồ hoạt động
  operation mode
  chế độ hoạt động
  operation part
  phần hoạt động
  operation priority
  ưu tiên hoạt động
  operation process chart
  biểu đồ tiến trình hoạt động
  operation progress
  tiến trình hoạt động
  operation ratio
  hệ số hoạt động
  operation sheet
  báo cáo hoạt động
  operation-interface
  giao diện hoạt động
  out of operation
  không hoạt động
  out-of-operation
  không hoạt động được
  parallel operation
  sự hoạt động song song
  pilot-line operation
  dây chuyền hoạt động thử nghiệm
  point-to-multipoint operation
  hoạt động điểm
  Product Inter-operation Test Report (PITR)
  báo cáo đo thử khả năng phối hợp hoạt động của sản phẩm
  pseudo-operation
  giả hoạt động
  pulsed operation
  hoạt động xung
  push operation
  hoạt động đẩy xuống
  push-push operation
  hoạt động đẩy-đẩy
  Remote Operation (RO)
  vận hành từ xa, hoạt động từ xa
  Remote Operation Service Element (ApplicationLayer) (ROSE)
  phần tử dịch vụ hoạt động từ xa (lớp ứng dụng)
  rescue operation
  hoạt động cứu hộ
  rig operation
  hoạt động của dàn khoan
  rouble-free operation
  sự hoạt động liên tục
  Select - Before - Operation (SCADA) (SBO)
  Chọn trước khi hoạt động (SCADA)
  semi-duplex operation
  hoạt động bán song công
  sequential operation
  hoạt động tuần tự
  serial operation
  hoạt động nối tiếp
  serial operation
  hoạt động tuần tự
  serial operation
  sự hoạt động tuần tự
  simplex operation
  hoạt động đơn công
  simultaneous operation
  hoạt động đồng thời
  single operation
  hoạt động đơn
  stable operation
  hoạt động ổn định
  stack operation
  sự hoạt động ngăn xếp
  steady (-flow) operation
  sự vận hành (hoạt động) ổn định
  steady operation
  hoạt động ổn định
  steady-flow operation
  hoạt động ổn định
  step-by-step operation
  hoạt động từng bước
  storage operation
  hoạt động lưu trữ
  synchronous operation
  hoạt động đồng bộ
  Telemarketing Operation Performance Monitoring System (Advantia) (TOPMS)
  Hệ thống giám sát hiệu năng hoạt động tiếp thị từ xa (Advantia)
  threshold operation
  hoạt động tại ngưỡng
  trouble-free operation
  hoạt động trôi chảy (không có sự cố)
  Unbalanced Operation Normal Response Mode Class
  cấp phương thức hồi đáp thông thường của hoạt động không cân bằng
  điều khiển
  basic operation control station
  trạm điều khiển thao tác chính
  control operation
  thao tác điều khiển
  hand operation
  sự điều khiển bằng tay
  mechanical operation of switches and signals
  điều khiển ghi và tín hiệu cơ khí
  OCB (operationcontrol language)
  ngôn ngữ điều khiển thao tác
  Operation Control Language (OCL)
  ngôn ngữ điều khiển quá trình hoạt động
  operation control language (OCL)
  ngôn ngữ điều khiển thao tác
  operation control statement
  câu lệnh điều khiển thao tác
  push button operation
  sự thao tác bằng nút bấm (ở bàn điều khiển)
  nguyên công
  ancillary operation
  nguyên công phụ thuộc
  assembly operation
  nguyên công lắp đặt
  cupping operation
  nguyên công vuốt thúc rỗng
  disassembly operation
  nguyên công tháo dỡ
  machining operation
  nguyên công gia công cơ
  match operation
  nguyên công sửa điểu chỉnh
  secondary operation
  nguyên công phụ
  làm việc
  characteristic threshold of operation
  ngưỡng làm việc đặc trưng
  class A, B and C operation
  chế độ làm việc loại A
  cycle of operation
  chu kỳ làm việc
  mode of operation
  phương pháp làm việc
  operation factor
  thông số làm việc
  operation schedule
  tiến độ làm việc
  parallel operation
  làm việc song song
  price per one shift of machine operation
  giá một ca máy làm việc
  rouble-free operation
  sự làm việc liên tục
  working operation
  thao tác làm việc
  Workstation Operation System (WOS)
  hệ thống khai thác trạm làm việc
  gia công
  cold operation
  sự gia công nguội
  cool operation
  sự gia công nguội
  machining operation
  nguyên công gia công cơ
  machining operation
  sự gia công cơ
  phép tính
  arithmetic operation
  phép tính số học
  average calculating operation
  phép tính trung bình
  bi-conditional operation
  phép tính tương đương
  child-operation
  phép tính con
  Floating Point Operation (FLOP)
  phép tính dấu thập phân
  imaginary-part operation
  phép tính phần ảo
  iterative operation
  phép tính lặp
  One Billion Floating Point Operation per Second (GFLOPS)
  một tỷ phép tính dấu thập phân trong một giây
  relation operation
  phép tính tương quan
  Trillion Floating Point Operation per sec (TeralFLOP) (TFPO)
  Ngàn tỷ phép tính trong một giây (Tera FLOP)
  phép toán
  additive operation
  phép toán cộng tính
  algebraic operation
  phép toán đại số
  AND operation
  phép toán AND
  AND-NOT operation
  phép toán AND-NOT
  arithmetic operation
  phép toán số học
  arithmetical operation
  phép toán số học
  asynchronous operation
  phép toán bất đồng bộ
  augmented operation code
  mã phép toán mở rộng
  auxiliary operation
  phép toán phụ trợ
  binary arithmetic operation
  phép toán số học nhị phân
  binary Boolean operation
  Phép toán Boole nhị phân
  binary operation
  phép toán nhị nguyên
  binary operation
  phép toán nhị phân
  binary operation
  phép toán hai ngôi
  Boolean operation
  phép toán Boole
  boolean operation
  phép toán logic
  Boolean operation
  phép toán logic Bool
  boolean operation
  phép toán luận lý
  Boolean operation table
  bảng phép toán Boole
  boolean operation table
  bảng phép toán logic
  boolean operation table
  bảng phép toán luận lý
  child-operation
  phép toán con
  compatible operation
  phép toán tương thích
  complement operation
  phép toán bù
  complementary operation
  phép toán bù
  concurrent operation
  phép toán trùng hợp
  consecutive operation
  phép toán liên tiếp
  control operation
  phép toán kiểm tra
  defined operation
  phép toán ấn định
  dual operation
  phép toán đối ngẫu
  dyadic Boolean operation
  phép toán Boole nhị nguyên
  dyadic Boolean operation
  phép toán hai ngôi
  dyadic operation
  phép toán nhị nguyên
  dyadic operation
  phép toán hai ngôi
  either-or operation
  phép toán loại trừ
  elementary operation
  phép toán sơ cấp
  equivalence operation
  phép toán tương đương
  EXCLUSIVE-OR operation
  phép toán XOR
  exclusive-OR operation
  phép toán loại trừ OR
  finitary operation
  phép toán hữu hạn
  finite operation
  phép toán hữu hạn
  floating-point operation
  phép toán dấu chấm động
  floating-point operation (FLOP)
  phép toán dấu chấm động
  FLOP (floating-point operation)
  phép toán dấu chấm động
  functional operation
  phép toán hàm
  identify operation
  phép toán đồng nhất
  identity operation
  phép toán đồng nhất
  IF-THEN operation
  phép toán IF-THEN
  illegal operation
  phép toán không hợp lệ
  implication operation
  phép toán suy ra
  implication operation
  phép toán bao hàm
  inclusive AND operation
  phép toán AND bao hàm
  inclusive OR operation
  phép toán OR bao hàm
  induced operation
  phép toán cảm sinh
  input operation
  phép toán nhập
  inverse operation
  phép toán ngược
  iterative operation
  phép toán lặp
  join operation
  phép toán hợp
  linear operation
  phép toán tuyến tính
  logic (al) operation
  phép toán logic
  logic operation
  phép toán logic
  logic operation
  phép toán luận lý
  logical operation
  phép toán logic
  logical operation
  phép toán luận lý
  majority operation
  phép toán đa số
  matrix operation
  phép toán ma trận
  MFLOPS (millionof floating point operation per second)
  một triệu phép toán dấu chấm động trong một giây
  modulo operation
  phép toán môdun
  monadic operation
  phép toán đơn phân
  monadic operation
  phép toán một ngôi
  n-ary operation
  phép toán n nguyên
  NAND operation
  phép toán NAND
  NAND operation (NOTANDoperation)
  phép toán NOT AND
  NAND operation (NOTANDoperation)
  phép toán NAND
  NEITHER-NOR operation
  phép toán NOR
  Neither-Nor operation
  phép toán Neither-Nor
  nomadic operation
  phép toán một ngôi
  non-equivalence operation
  phép toán XOR
  non-linear operation
  phép toán phi tuyến tính
  non-equivalence operation
  phép toán không tương đương
  non-identity operation
  phép toán không đồng nhất
  NOR operation
  phép toán NOR
  NOT AND operation (NANDoperation)
  phép toán NOT AND
  NOT AND operation (NANDoperation)
  phép toán NAND
  NOT operation
  phép toán NOT
  NOT operation
  phép toán phủ định
  NOT-AND operation
  phép toán NOT-AND
  NOT-BOTH operation
  phép toán NOT-BOTH
  NOT-BOTH operation
  phép toán NAND
  NOT-IF-THEN operation
  phép toán NOT-OR
  NOT-OR operation
  phép toán NOT-OR
  numeric operation
  phép toán số
  one-step operation
  phép toán đơn bước
  opcode (operationcode)
  mã phép toán
  operation code (OPCODE)
  mã phép toán
  operation cycle
  chu kỳ phép toán
  operation decoder
  bộ giải mã phép toán
  operation expression
  biểu thức phép toán
  operation number
  số hiệu phép toán
  operation part
  phần phép toán
  operation table
  bảng phép toán
  OR operation
  phép toán OR
  permutable operation
  phép toán giao hoán
  repetitive operation
  phép toán lặp
  sequential operation
  phép toán tuần tự
  string operation
  phép toán xâu
  symbol of operation
  dấu phép toán
  symbolic operation
  phép toán tượng trưng
  symbolic operation
  phép toán ký hiệu
  ternary operation
  phép toán tam nguyên
  threshold operation
  phép toán ngưỡng
  threshold operation
  phép toán giới hạn
  triadic operation
  phép toán ba ngôi
  unary operation
  phép toán đơn phân
  unary operation
  phép toán một ngôi
  unary operation
  phép toán một toán hạng
  XOR operation
  phép toán EXCLUSIVE-OR
  quá trình thao tác
  sự chạy máy
  sự điều hành
  sự gia công
  cold operation
  sự gia công nguội
  cool operation
  sự gia công nguội
  machining operation
  sự gia công cơ
  sự hoạt động
  batch operation
  sự hoạt động từng mẻ
  bilevel operation
  sự hoạt động hai mức
  intermittent operation
  sự hoạt động gián đoạn
  interval operation
  sự hoạt động ngắt quãng
  neutral operation
  sự hoạt động trung hòa
  parallel operation
  sự hoạt động song song
  rouble-free operation
  sự hoạt động liên tục
  serial operation
  sự hoạt động tuần tự
  stack operation
  sự hoạt động ngăn xếp
  sự khai thác
  automatic operation
  sự khai thác tự động
  cross-system operation
  sự khai thác hỗn hợp
  manual operation
  sự khai thác bằng tay
  space operation
  sự khai thác không gian
  SSB operation
  sự khai thác SSB
  sự làm việc
  rouble-free operation
  sự làm việc liên tục
  sự tác động
  inadvertent operation
  sự tác động nhầm
  sự thao tác
  book-keeping operation
  sự thao tác kế toán
  book-keeping operation
  sự thao tác nội dịch
  chain operation
  sự thao tác chuỗi
  drying operation
  sự thao tác sấy
  foreground operation
  sự thao tác hàng đầu
  foreground operation
  sự thao tác ưu tiên
  hand operation
  sự thao tác bằng tay
  hand operation
  sự thao tác thủ công
  interlace operation
  sự thao tác xen kẽ
  machine operation
  sự thao tác máy
  manual operation
  sự thao tác thủ công
  move operation
  sự thao tác di chuyển
  multi-track operation
  sự thao tác nhiều rãnh
  pixel operation
  sự thao tác điểm ảnh
  push button operation
  sự thao tác bằng nút bấm (ở bàn điều khiển)
  serial operation
  sự thao tác tuần tự
  simplex operation
  sự thao tác đơn công
  single operation
  sự thao tác đơn
  single-mode operation
  sự thao tác kiểu đơn
  storage operation
  sự thao tác bộ nhớ
  sự vận hành
  AC operation
  sự vận hành AC
  batch operation
  sự vận hành từng mẻ
  batchwise operation
  sự vận hành từng mẻ
  bilevel operation
  sự vận hành hai mức
  centralized operation
  sự vận hành trung tâm
  compressor operation
  sự vận hành máy nén
  concurrent operation
  sự vận hành đồng thời
  concurrent operation
  sự vận hành tương tranh
  continuous operation
  sự vận hành liên tục
  counterflow operation
  sự vận hành ngược dòng
  cyclic operation
  sự vận hành chu kỳ
  dam operation
  sự vận hành đập
  double current operation
  sự vận hành dòng kép
  drying operation
  sự vận hành sấy
  emergency operation
  sự vận hành đặc biệt
  emergency reservoir operation
  sự vận hành cấp cứu hộ
  engine operation
  sự vận hành động cơ
  hands-off operation
  sự vận hành tự động
  in-line operation
  sự vận hành nội tuyến
  in-line operation
  sự vận hành theo trục
  line operation
  sự vận hành đường dây
  linear operation
  sự vận hành tuyến tính
  local operation
  sự vận hành cục bộ
  logical operation
  sự vận hành luận lý
  machine operation
  sự vận hành của máy
  monophonic operation
  sự vận hành âm đơn
  monophonic operation
  sự vận hành âm mônô
  neutral operation
  sự vận hành trung hòa
  no-load operation
  sự vận hành không tải
  non load operation
  sự vận hành không tải
  normal operation
  sự vận hành bình thường
  on-off operation
  sự vận hành đóng-mở
  open circuit operation
  sự vận hành mạch hở
  operation engineer
  kỹ sư vận hành
  parallel operation
  sự vận hành song song
  partial operation
  sự vận hành từng bước
  passive-grid operation
  sự vận hành lưới thụ động (sơ đồ mạch đèn điện tử)
  permanent operation
  sự vận hành thường xuyên
  plesiochronous operation
  sự vận hành sai bộ
  pulsed operation
  sự vận hành (chế độ) xung
  radial operation
  sự vận hành (theo) hình tia
  railroad operation
  sự vận hành đường sắt
  refrigerating plant operation
  sự vận hành hệ thống lạnh
  reservoir operation
  sự vận hành hồ chứa
  ring operation
  sự vận hành (theo) mạch vòng
  scheduled operation
  sự vận hành theo chương trình (theo lịch)
  simplex operation
  sự vận hành một chiều
  simultaneous operation
  sự vận hành đồng thời
  single frequency operation
  sự vận hành đơn thuần
  single step operation
  sự vận hành từng bước
  static operation
  sự vận hành tĩnh
  steady (-flow) operation
  sự vận hành (hoạt động) ổn định
  step-by-step operation
  sự vận hành từng bước
  synchronous operation
  sự vận hành đồng bộ
  system of operation
  sự vận hành hệ thống
  system operation
  sự vận hành hệ thống
  unattended operation
  sự vận hành tự động
  year-round operation
  sự vận hành cả năm
  sự xử lý
  thủ thuật
  tính toán
  calculating operation
  thao tác tính toán
  numeric operation
  tính toán số
  real-time operation (e.g. in analog computing)
  tính toán thời gian thực
  vận hành
  AC operation
  sự vận hành AC
  automatic operation
  vận hành tự động
  balanced mode of operation
  kiểu vận hành đối xứng
  balanced mode of operation
  phương thức vận hành đối xứng
  batch operation
  sự vận hành từng mẻ
  batch operation
  vận hành từng mẻ
  batchwise operation
  sự vận hành từng mẻ
  battery operation
  vận hành dùng acquy
  bilevel operation
  sự vận hành hai mức
  binary operation
  vận hành nhị phân
  bootstrap operation
  vận hành tự khởi
  Cellular Management Operation System (CMOS)
  hệ thống vận hành quản lý mạng tế bào
  centralized operation
  sự vận hành trung tâm
  characteristic threshold of operation
  ngưỡng vận hành đặc trưng
  common operation service
  dịch vụ vận hành chung
  compound operation
  vận hành hai cấp
  compound-stage operation
  vận hành hai cấp
  compressor operation
  sự vận hành máy nén
  compressor operation
  vận hành máy nén
  concurrent operation
  sự vận hành đồng thời
  concurrent operation
  sự vận hành tương tranh
  constant line number operation
  vận hành số dòng không đổi
  continuous operation
  sự vận hành liên tục
  continuous operation
  vận hành liên tục
  continuous operation voltage
  điện áp vận hành liên tục
  cost of operation
  chi phí vận hành
  counterflow operation
  sự vận hành ngược dòng
  counterflow operation
  vận hành ngược dòng
  cyclic operation
  sự vận hành chu kỳ
  dam operation
  sự vận hành đập
  double current operation
  sự vận hành dòng kép
  drying operation
  sự vận hành sấy
  drying operation
  vận hành sấy
  duplex operation
  vận hành máy dự bị
  ease of operation
  mức dễ vận hành
  emergency operation
  sự vận hành đặc biệt
  emergency reservoir operation
  sự vận hành cấp cứu hộ
  engine operation
  sự vận hành động cơ
  flooded operation
  vận hành kiểu ngập
  full duplex operation
  vận hành song công toàn phần
  half-dulex operation
  vận hành bán song công
  hands-off operation
  sự vận hành tự động
  heating operation
  vận hành sưởi ấm
  hours of operation
  số giờ vận hành
  hours of operation
  thời gian vận hành
  in-line operation
  sự vận hành nội tuyến
  in-line operation
  sự vận hành theo trục
  initial operation phase
  pha vận hành ban đầu
  initial operation phase
  pha vận hành đầu tiên
  intermittent operation
  vận hành gián đoạn
  line operation
  sự vận hành đường dây
  linear operation
  sự vận hành tuyến tính
  local operation
  sự vận hành cục bộ
  logical operation
  sự vận hành luận lý
  machine operation
  sự vận hành của máy
  manual operation
  vận hành thủ công
  monophonic operation
  sự vận hành âm đơn
  monophonic operation
  sự vận hành âm mônô
  neutral operation
  sự vận hành trung hòa
  no-load operation
  sự vận hành không tải
  no-load operation
  vận hành không tải
  non load operation
  sự vận hành không tải
  normal operation
  sự vận hành bình thường
  OC (operationcharacteristic)
  đặc tính vận hành
  on-off operation
  sự vận hành đóng-mở
  opcode (operationcode)
  mã vận hành (của máy tính)
  open circuit operation
  sự vận hành mạch hở
  operation analysis
  phân tích vận hành
  operation area
  vùng vận hành
  operation building
  trạm vận hành
  operation channel
  đặc tuyến vận hành
  operation characteristic
  đặc tính vận hành
  operation code (OPCODE)
  mã vận hành (của máy tính)
  operation control
  sự kiểm tra vận hành
  operation efficiency
  hiệu suất vận hành
  operation engineer
  kỹ sư vận hành
  operation ground
  tiếp đất vận hành
  operation instruction
  chỉ dẫn vận hành
  operation manual
  sổ tay vận hành
  operation mode
  kiểu vận hành
  operation mode
  phương thức vận hành
  operation research
  nghiên cứu vận hành
  out of operation
  không vận hành
  parallel operation
  sự vận hành song song
  parallel operation
  vận hành song song
  part-load operation
  vận hành một phần tải
  partial operation
  sự vận hành từng bước
  partial-capacity operation
  vận hành một phần tải
  passive-grid operation
  sự vận hành lưới thụ động (sơ đồ mạch đèn điện tử)
  permanent operation
  sự vận hành thường xuyên
  pipeline operation
  vận hành đường ống (dẫn)
  plesiochronous operation
  sự vận hành sai bộ
  point-to-multipoint operation
  vận hành điểm-đa điểm
  principle of operation
  nguyên tắc vận hành
  pulldown operation
  vận hành hạ nhiệt độ
  pulsed operation
  sự vận hành (chế độ) xung
  push-pull operation
  vận hành đẩy kéo
  radial operation
  sự vận hành (theo) hình tia
  railroad operation
  sự vận hành đường sắt
  real-time operation
  vận hành thời gian thực
  refrigerating plant operation
  sự vận hành hệ thống lạnh
  refrigerating plant operation
  vận hành hệ (thống) lạnh
  remote operation
  vận hành từ xa
  Remote Operation (RO)
  vận hành từ xa, hoạt động từ xa
  Remote Operation Service (ROS)
  dịch vụ vận hành từ xa
  reservoir operation
  sự vận hành hồ chứa
  ring operation
  sự vận hành (theo) mạch vòng
  RISC Operation (ROP)
  Vận hành RISC
  satisfactory operation factor-SOF
  hệ số vận hành tốt
  scheduled operation
  sự vận hành theo chương trình (theo lịch)
  set into operation
  đưa vào vận hành
  simplex operation
  sự vận hành một chiều
  simplex operation
  vận hành đơn công
  simultaneous operation
  sự vận hành đồng thời
  single frequency operation
  sự vận hành đơn thuần
  single step operation
  sự vận hành từng bước
  speed of operation
  tốc độ vận hành
  stable operation
  vận hành ổn định
  static operation
  sự vận hành tĩnh
  steady (-flow) operation
  sự vận hành (hoạt động) ổn định
  steady operation
  vận hành ổn định
  steady-flow operation
  vận hành ổn định
  step-by-step operation
  sự vận hành từng bước
  synchronous operation
  sự vận hành đồng bộ
  system of operation
  sự vận hành hệ thống
  system operation
  sự vận hành hệ thống
  TIROS operation satellite
  vệ tinh vận hành-TIROS
  unattended operation
  sự vận hành tự động
  year-round operation
  sự vận hành cả năm
  year-round operation
  vận hành cả năm

  Kinh tế

  cơ sở kinh doanh
  địa điểm kinh doanh
  doanh nghiệp
  intermittent operation
  hoạt động doanh nghiệp cách quãng
  mom and pop operation
  doanh nghiệp cò con
  statement of business (operation)
  bản báo cáo của doanh nghiệp
  hoạt động
  aleatory operation
  hoạt động đầu cơ
  export operation
  hoạt động xuất khẩu
  handling operation
  hoạt động bốc dỡ hàng hóa
  intermittent operation
  hoạt động doanh nghiệp cách quãng
  mom and pop operation
  sự hoạt động cò con
  operation capacity
  năng lực hoạt động
  shoestring operation
  hoạt động (được cấp rất) ít vốn
  shoestring operation
  hoạt động được cấp những phương tiện tài chính rất ít
  standard operation procedures
  trình tự hoạt động kinh doanh tiêu chuẩn
  switch operation
  hoạt động sang tay
  nghiệp vụ
  associated operation
  nghiệp vụ công trình liên doanh
  buying operation
  nghiệp vụ mua
  commercial operation
  nghiệp vụ thương mại
  credit operation
  nghiệp vụ tín dụng
  division of operation
  phòng nghiệp vụ
  export and import operation
  nghiệp vụ xuất nhập khẩu
  financing operation
  nghiệp vụ cấp vốn
  foreign exchange operation
  nghiệp vụ hối đoái
  hedging operation
  nghiệp vụ mua bán đặt rào
  hedging operation
  nghiệp vụ mua bán rào
  import-export operation
  nghiệp vụ xuất nhập khẩu
  licensing operation
  nghiệp vụ giấy phép
  lightering operation
  nghiệp vụ lõng hàng
  open-market operation
  nghiệp vụ thị trường mở
  operation management
  sự quản lý nghiệp vụ
  operation manager
  giám đốc nghiệp vụ
  operation mistake
  thiếu sót nghiệp vụ
  operation nudge
  chỉ đạo nghiệp vụ
  operation service
  công tác nghiệp vụ
  operation service
  phòng nghiệp vụ
  refloating operation
  nghiệp vụ trục vớt (tàu bè)
  salvage operation
  nghiệp vụ cứu hộ
  selling operation
  nghiệp vụ bán (hàng)
  selling operation
  nghiệp vụ bán hàng
  tác nghiệp
  operation research
  nghiên cứu tác nghiệp
  operation service
  công tác nghiệp vụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X