• /´ninkəm¸pu:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người ngốc nghếch, người khờ dại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ass , idiot , imbecile , jackass , mooncalf , moron , ninny , nitwit , simple , simpleton , softhead , tomfool , (slang) simpleton , blockhead , boob , clod , dolt , dunce. seefool , fool , jerk , lummox , witling

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X