• Đo lường & điều khiển

    điều khiển phản hồi tối ưu

    Giải thích EN: A subfield of optimal control theory in which the current state of a system is used to determine the control variables. Giải thích VN: Một nhánh nhỏ của thuyết điều khiển tối ưu trong đó tình trạng hiện hành của một hệ thống được sử dụng để xác định các biến số điều khiển.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X