• /'kʌrənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dòng (nước); luồng (gió, không khí); (điện học) dòng điện
  direct current
  dòng điện một chiều
  alternative current
  dòng điện xoay chiều
  Dòng, luồng, chiều, hướng (dư luận, tư tưởng...)
  the current of time
  dòng thời gian
  the current of thought
  luồng tư tưởng
  against the current
  ngược dòng
  to breast the current
  đi ngược dòng
  to go with the current
  đi theo dòng, đi xuôi dòng

  Tính từ

  Hiện hành, đang lưu hành
  current money
  tiền đang lưu hành
  Phổ biến, thịnh hành, thông dụng
  current opinions
  ý kiến (quan điểm) phổ biến
  current assets
  vốn lưu động
  Hiện thời, hiện nay, này
  the current month
  tháng này
  the current issue
  số (báo) kỳ này
  current affairs
  thời sự
  to go (pass, run) current
  được thừa nhận, được dư luận chung công nhận là đúng (là thật)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dòng hiện hành
  CLP (currentline pointer)
  con trỏ dòng hiện hành
  current line pointer
  con trỏ dòng hiện hành

  Y học

  dòng, dòng điện

  Điện lạnh

  đang xảy ra

  Điện

  luồng điện

  Kỹ thuật chung

  cường độ dòng điện
  lưu hành
  lưu thông
  Capital, Current
  vốn lưu thông
  current capital
  vốn lưu thông
  dòng
  a.c. (alternatingcurrent)
  dòng điện xoay chiều
  absence of current
  sự không có dòng điện
  absorption current
  dòng điện hấp thụ
  absorption current
  dòng hấp thụ
  AC (alternatingcurrent)
  dòng điện xoay chiều
  AC current generation
  sự phát dòng xoay chiều
  AC current generation
  sự tạo dòng điện AC
  AC current source
  nguồn dòng AC
  AC current source
  nguồn dòng xoay chiều
  acceleration of the current
  gia tốc dòng chảy
  action current
  dòng điện tác dụng
  action current
  dòng tác động
  action current
  dòng tác dụng
  active current
  dòng điện hiệu dụng
  active current
  dòng điện hữu công
  active current
  dòng điện thực
  actual current
  dòng điện thực
  admissible interrupting current
  dòng ngắt cho phép
  air current
  dòng không khí
  allowable current carrying capacity
  dòng tải cho phép
  alternate current
  dòng điện xoay chiều
  alternate current-ac
  dòng điện xoay chiều
  alternate current-ac
  dòng xoay chiều
  alternating current
  dòng điện AC
  alternating current
  dòng điện xoay chiều
  alternating current
  dòng điện xoay chiều AC
  alternating current
  dòng xoay chiều
  alternating current (AC)
  dòng điện xoay chiều
  alternating current (AC)
  dòng xoay chiều (AC)
  alternating current welding transformer
  biến áp hàn dòng xoay chiều
  alternating current, voltage
  dòng điện
  alternating-current bridge
  cầu dòng xoay chiều
  alternating-current circuit theory
  lý thuyết mạch dòng xoay chiều
  alternating-current coupling
  ghép dòng xoay chiều
  alternating-current erasing head
  đầu xóa dòng xoay chiều
  alternating-current generator
  máy phát dòng xoay chiều
  alternating-current network
  mạng dòng xoay chiều
  alternating-current power supply
  bộ nguồn dòng xoay chiều
  alternating-current resistance
  điện trở dòng xoay chiều
  alternating-current transmission
  phát dòng xoay chiều
  alternating-current transmission
  truyền dòng xoay chiều
  Alternative current (AC)
  dòng điện xoay chiều
  anode current
  dòng anode
  anode current
  dòng anôt
  anode current
  dòng dương cực
  antenna base current
  dòng cơ bản của ăng ten
  antenna base current
  dòng điện cơ bản của ăng ten
  arc current
  dòng hồ quang
  average current
  dòng trung bình
  back current
  dòng ngược
  balanced current
  dòng (điện) cân bằng
  balanced current protection
  bảo vệ dòng điện cân bằng
  basic current
  dòng điện cơ bản
  battery current
  dòng điện pin
  beam current
  dòng điện chùm
  bearing current
  dòng điện gối trục
  bi-phase current
  dòng hai pha
  bias current
  dòng (điện) phân cực
  biasing current
  dòng định thiên
  biphase current
  dòng điện hai pha
  bleeder current
  dòng trích
  bottom current
  dòng chảy đáy
  bottom current
  dòng chảy ở đáy
  branch current
  dòng điện nhánh
  branch current
  dòng nhánh
  break of the current
  ngắt dòng điện
  break off current
  dòng điện trở đoạn
  break off current
  dòng điện trở đoạn bị ngắt
  break-induced current
  dòng cảm ứng ngắt
  breakaway starting current
  dòng điện khởi động ngắt
  breakaway starting current
  dòng mở máy ban đầu
  breaking current
  dòng điện cắt
  breaking current
  dòng điện cắt mạch
  breaking current
  dòng điện ngắt mạch
  breaking current
  dòng ngắt mạch
  breakaway starting current
  dòng mở máy ban đầu
  bus bar current transformer
  biến dòng dùng cho thanh cái
  bushing-type current transformer
  biến dòng kiểu sứ xuyên
  cable-charging breaking current
  dòng ngắt mạch nạp đường cáp
  capacitive current
  dòng điện điện dung
  capacitor breaking current
  dòng ngắt mạch nạp tụ
  capacitor leakage current
  dòng rò tụ điện
  carrier current
  dòng (điện) mang
  carrier current
  dòng điện chuyển lưu
  carrier current
  dòng sóng mang
  carrier current protection
  mạch bảo vệ dòng điện mang
  charge current
  dòng điện nạp
  charging current
  dòng điện nạp
  charging current
  dòng điện sạc (nạp)
  charging current
  dòng nạp
  circular current
  dòng điện tròn
  circulating current
  dòng điện tuần hoàn
  closure of the current
  khép dòng
  CLP (currentline pointer)
  con trỏ dòng hiện hành
  CML (current-mode logic)
  mạch lôgic chế độ dòng
  code current
  dòng mã
  coincident-current selection
  sự chọn dòng trùng hợp
  collector current
  dòng cực góp
  collector current
  dòng điện collector
  compensating current
  dòng điện bù
  complex current
  dòng phức
  concentration current
  dòng nồng độ
  conduction current
  dòng (điện) dẫn
  conduction current
  dòng cảm ứng
  conduction current
  dòng điện
  conduction current
  dòng điện dẫn
  constant current
  dòng điện không đổi
  constant current
  dòng điện liên tục
  constant current
  dòng điện một chiều
  constant current charge
  nạp dòng không đổi
  constant-current characteristic
  đặc tuyến dòng không đổi
  constant-current charge
  nạp dòng điện không đổi
  constant-current filter
  bộ lọc dòng không đổi
  constant-current filter
  bộ lọc dòng ổn định
  constant-current generator
  máy phát dòng không đổi
  constant-current source
  nguồn dòng không đổi
  continuous current
  dòng điện
  continuous current
  dòng điện liên hợp
  continuous current
  dòng liên tục
  continuous current carrying capacity
  khả năng tải dòng liên tục
  continuous discharge current
  dòng điện phóng liên tục
  control current
  dòng điều khiển
  convection current
  dòng điện đối lưu
  convection current
  dòng đối lưu
  conventional current
  dòng điện qui ước
  corona current
  dòng điện hoa
  counter current
  dòng ngược
  counter current flow
  dòng ngược chiều
  counter current pipe exchanger
  máy trao đổi kiểu ống dòng ngược
  counter-current braking
  hãm đảo dòng
  counter-current cooling
  làm lạnh ngược dòng
  crawling current
  dòng điện rò
  critical current density
  mật độ dòng điện giới hạn
  critical grid current
  dòng lưới tới hạn
  cross current
  dòng cắt chéo
  cross current
  dòng chảy ngang
  cross current
  dòng điện bắt ngang
  crystal current
  dòng điện tinh thể
  CS current state
  trạng thái dòng
  current amplification
  độ khuếch đại dòng
  current amplification
  sự khuếch đại dòng
  current amplification
  sự khuếch đại dòng điện
  current amplification factor
  hệ số khuếch đại dòng
  current amplifier
  bộ khuếch đại dòng
  current antinode
  bụng dòng
  current antinode
  bụng dòng điện
  current attenuation
  độ suy giảm dòng
  current attenuation
  sự suy giảm dòng
  current balance
  cân dòng điện
  current balance relay
  rơle cân bằng dòng
  current balance relay
  rơle cân dòng điện
  current base drive
  dòng bazơ điều khiển (tranzito)
  current bedding
  phân lớp do dòng chảy
  current bias
  độ lệch dòng điện
  current carrying
  mang dòng
  current carrying
  tải dòng
  current circuit
  mạch dòng điện
  current coil
  cuộn dây dòng điện
  current coil
  cuộn dòng (điện)
  current collector
  bộ gom dòng
  current comparator
  bộ so sánh dòng điện
  current comparison protection relay
  rơle bảo vệ (kiểu) so dòng
  current compensation
  sự bù dòng
  current compensator
  bộ bù dòng điện
  current control
  sự điều chỉnh dòng điện
  current control
  sự ổn định dòng điện
  current controlled current source
  dòng điện được điều khiển bằng dòng
  current curly
  dòng chảy
  current curly
  dòng điện
  current density
  cường độ dòng điện
  current density
  mật độ dòng
  current density
  mật độ dòng (điện)
  current density
  mật độ dòng điện
  current difference (protection) relay
  rơle (bảo vệ so) lệch dòng
  current direction
  chiều dòng điện
  current direction indicator
  cái chỉ chiều dòng chảy
  current distribution
  sự phân bố dòng
  current distribution
  sự phân phối dòng (điện)
  current divider
  bộ chia dòng
  current divider
  bộ phân dòng
  current drain
  dòng cực máng
  current drain
  máng dòng
  current drift
  sự trôi dòng
  current drop
  sự giảm dòng điện
  current drop
  sự sụt dòng
  current efficiency
  hiệu suất dòng
  current efficiency
  hiệu suất dòng điện
  current element
  phần tử dòng
  current element
  phần tử dòng điện
  current feedback
  hồi tiếp dòng
  current feedback
  sự hồi tiếp dòng
  current feedback
  sự hồi tiếp dòng điện
  current flow
  lưu lượng dòng
  current fluctuation
  sự thăng giáng dòng điện
  current frequency converter
  bộ đổi tần số dòng
  current gain
  độ lợi dòng điện
  current gain
  độ khuếch đại dòng
  current gain
  độ tăng ích (về) dòng
  current gain
  độ tăng ích dòng
  current gain
  sự khuếch đại dòng
  current generator
  bộ tạo dòng
  current generator
  máy phát dòng
  current generator
  máy phát dòng (điện)
  current generator
  thiết bị tạo dòng điện
  current in the fault
  dòng điện tại điểm sự cố
  current in the short-circuit
  dòng điện tại điểm ngắn mạch
  current input
  đầu vào dòng điện
  current integrator
  bộ lấy tích phân dòng
  current integrator
  máy lấy tích phân dòng
  current intensity
  cường độ dòng
  current intensity
  mật độ dòng điện
  current interrupter
  bộ ngắt dòng điện
  current lead
  đầu ra dòng điện
  current limiter
  bộ hạn chế dòng
  current limiting
  sự hạn chế dòng
  current limiting resistor
  điện trở hạn chế dòng
  current line
  dòng hiện hành
  current line
  dòng hiện thời
  current line pointer
  con trỏ dòng hiện hành
  current line pointer
  con trỏ dòng hiện thời
  current loop
  bụng dòng
  current loop
  bụng dòng điện
  current measurement
  đo dòng điện
  current measuring instrument
  dụng cụ đo dòng điện
  current meter
  máy đo dòng chảy
  current mode
  chế độ dòng
  current mode logic
  mạch logic chế độ dòng
  current modulation
  sự điều biến dòng điện
  current monitor
  rơle ngưỡng dòng
  current node
  nút dòng điện
  current noise
  tiếng ồn dòng
  current output
  đầu ra dòng
  current output
  dòng điện ra
  current output
  dòng ra
  current overload (protection) relay
  rơle (bảo vệ chống) quá dòng
  current path
  đường dòng điện
  current peak
  đỉnh dòng điện
  current phasor
  phaso dòng điện
  current potential
  quan hệ dòng-điện áp
  current probe
  đầu dò dòng điện
  current pulsing
  sự tạo xung dòng điện
  current pulsing
  tạo xung dòng
  current range
  khoảng (đo) dòng điện
  current range
  dải dòng điện
  current rate
  tốc độ dòng chảy (biển)
  current reading
  số đọc dòng
  current recorder
  máy ghi dòng điện
  current reflexion
  phản xạ dòng
  current regime
  chế độ dòng chảy
  current regulation
  sự điều chỉnh dòng điện
  current regulation
  sự ổn định dòng điện
  current regulator
  bộ điều tiết dòng điện
  current regulator
  bộ ổn dòng
  current regulator
  điện trở ổn dòng
  current regulator
  độ ổn dòng
  current relay
  rơle dòng
  current relay
  rơle dòng (điện)
  current relay
  rơle dòng điện
  current resonance
  sự cộng hưởng dòng điện
  current reverser
  bộ đảo chiều dòng điện
  current ripple
  dòng điện gợn sóng
  current ripple
  gợn sóng dòng điện
  current saturation
  bão hòa dòng
  current saturation
  sự bão hòa dòng
  current saturation
  sự bão hòa dòng điện
  current sensing
  sự cảm biến dòng điện
  current sensing
  sự đo dòng điện
  current set
  hưóng dòng chảy (đạo hàng)
  current sink
  điểm thoát dòng
  current sink
  vật gom dòng
  current source
  nguồn dòng
  current source
  nguồn dòng (điện)
  current source
  nguồn dòng điện
  current stabilization
  sự ổn định dòng
  current stabilizer
  bộ ổn dòng
  current stale (CS)
  trạng thái dòng
  current standard
  tiêu chuẩn dòng điện
  current tap
  giá nhiều ổ rẽ dòng
  current transducer
  bộ chuyển đổi dòng điện
  current transformation ratio
  hệ số biến đổi dòng
  current transformation ratio
  tỉ số biến dòng
  current transformer
  biến dòng
  current transformer
  bộ biến áp dòng
  current transformer
  máy biến dòng (điện)
  current transformer
  máy biến dòng
  current velocity
  vận tốc dòng chảy
  current voltage
  quan hệ dòng-điện áp
  current zero crossing
  điểm về không của dòng điện
  current)
  dòng nhiệt
  current, resonance
  dòng điện cộng hưởng
  current, secondary
  dòng điện thứ cấp
  current-carrying capacity
  khả năng mang dòng điện
  current-carrying capacity
  khả năng tải (dòng) điện
  current-carrying capacity
  khả nảng tải dòng điện
  current-carrying coil
  cuộn (dây) dẫn dòng
  current-carrying coil
  cuộn mang dòng
  current-collecting brush
  chổi gom dòng
  current-collecting brush
  chổi góp dòng
  current-control acceleration, starting
  sự tăng tốc dòng
  current-current dynamo
  đynamô dòng không đổi
  current-current source
  nguồn dòng không đổi
  current-fed
  được cấp dòng điện
  current-limiting circuit breaker
  bộ ngắt mạch hạn chế dòng
  current-limiting inductor
  cuộn cảm hạn chế dòng
  current-measuring instrument
  khí cụ đo dòng điện
  current-mode logic (TML)
  mạch logic chế độ dòng
  current-sharing inductor
  cuộn điện cảm phân dòng
  current-transformer phase angle
  góc pha biến áp dòng
  current-voltage channel
  đặc tính dòng-áp
  current-voltage characteristic
  đặc tuyến dòng-điện áp
  current-voltage characteristic
  đường đặc trưng điện áp-dòng
  current-voltage curve
  đặc tuyến dòng điện-điện áp
  current-voltage dual
  mạch kép dòng điện áp
  current-wavelength characteristic
  đặc tuyến dòng-bước sóng
  cut-off current
  dòng điện cắt (máy)
  cutoff current
  dòng điện cắt mạch
  cutoff current
  dòng điện ngắt mạch
  d'Arsonval current
  dòng điện d'Arsonval
  D.C (directcurrent)
  dòng điện một chiều
  d.c. current transformer
  máy biến dòng một chiều
  dark current
  dòng điện tối
  dark current
  dòng tối
  dark current
  dòng tối điện cực
  DC (directcurrent)
  dòng điện một chiều
  dc current transformer
  máy biến dòng 1 chiều
  DCC (direct-current coupler)
  bộ ghép dòng một chiều
  degree of current rectification
  độ chỉnh lưu dòng
  degree of current rectification
  mức chỉnh lưu dòng
  delivered current
  dòng phân phối
  density current
  dòng mật độ
  depolarization current
  dòng khử cực
  derived current
  dòng điện nhánh
  derived current
  dòng điện rẽ
  detachment of the current
  sự gián đoạn của dòng chảy
  dielectric current
  dòng điện môi
  dielectric current
  dòng điện trong chất điện mồi
  diffusion current
  dòng điện khuếch tán
  direct current
  dòng DC
  direct current
  dòng điện một chiều
  direct current
  dòng không đổi
  direct current
  dòng một chiều
  direct current (DC)
  dòng (điện) một chiều
  direct current (DC)
  dòng điện DC
  direct current (dc)
  dòng điện một chiều
  direct current (dc)
  dòng điện thẳng
  Direct Current (DC)
  dòng một chiều
  direct current output
  dòng ra Dc
  Direct Current Resistance (DCR)
  điện trở dòng một chiều
  direct-current circuit
  mạch dòng một chiều
  direct-current coupler (DCC)
  bộ ghép dòng một chiều
  direct-current erase
  bỏ dòng một chiều
  direct-current power supply
  bộ nguồn dòng một chiều
  direct-current relay
  rơle dòng một chiều
  direction of current
  hướng của dòng
  directional over-current relay
  rơle quá dòng có hướng
  discharge current
  dòng điện phóng
  discharge current
  dòng phóng điện
  displacement current
  dòng dịch chuyển
  displacement current
  dòng điện chuyển dịch
  displacement current
  dòng điện dịch
  displacement current
  dòng điện dịch chuyển
  displacement current
  dòng điện dịch Maxwell
  displacement current
  dòng điện tích
  displacement current
  dòng hỗn hợp
  disruptive current
  dòng điện đánh thủng
  Doppler current meter
  máy đo dòng điện Doppler
  double current operation
  sự vận hành dòng kép
  double-current cable code
  mã cáp dòng kép
  drain current
  dòng cực máng
  drain current
  dòng máng
  drift current
  dòng chảy trôi
  drift current
  dòng trôi
  drop-out current
  dòng điện trả về
  dual-current
  dòng kép
  dual-current locomotive
  đầu máy dòng kép
  earth current
  dòng điện đất
  earth current
  dòng điện trong đất
  earth current
  dòng telua
  earth current
  dòng tiếp đất
  earth current protection
  bảo vệ dòng điện đất
  earth leakage current
  dòng điện rò xuống đất
  earth-fault current
  dòng điện chạm đất
  ebb current
  dòng triều xuống
  eddy current
  dòng điện phucô
  eddy current
  dòng điện xoáy
  eddy current
  dòng Foucault
  eddy current brake
  bộ hãm bằng dòng Foucault
  eddy current brake
  bộ hãm dùng dòng Foucault
  eddy current dynamometer
  lực kế dòng Foucault
  eddy current flowmeter
  lưu lượng kế dòng xoáy
  eddy current heating
  sự nung bằng dòng Foucault
  eddy current inspection
  sự nghiên cứu dòng Foucault
  eddy current loss
  tổn hao (do) dòng xoáy
  eddy current rail brake
  phanh tàu hỏa bằng dòng Foucault
  eddy-current brake
  hãm bằng dòng điện xoáy
  eddy-current brake
  sự hãm dòng điện xoáy
  eddy-current braking
  hãm bằng dòng Foucault
  eddy-current braking
  hãm bằng dòng xoáy
  eddy-current loss
  tổn hao dòng điện xoáy
  eddy-current loss
  tổn hao dòng Foucault
  eddy-current loss
  tổn thất dòng điện xoáy
  effective current
  dòng căn quân phương
  effective current
  dòng điện hiệu dụng
  effective current
  dòng điện hiệu ứng
  effective current
  dòng hiệu dụng
  effective current
  dòng rms
  electric current
  dòng điện
  electric current density
  mật độ dòng
  electric current density
  mật độ dòng điện
  electrical current
  dòng điện
  electrode current
  dòng điện cực
  electrode dark current
  dòng điện tối
  electrode dark current
  dòng tối điện cực
  electrode inverse current
  dòng điện cực ngược
  electrode inverse current
  dòng ngược điện cực
  electromagnetic current
  dòng điện từ
  electromagnetic current
  dòng điện tử
  electron current
  dòng điện tử
  electron current
  dòng electron
  electron gun current
  dòng súng phóng điện tử
  electronic current
  dòng điện tử
  emitter current
  dòng cực phát
  emitter current
  dòng emitơ
  energizing current
  dòng cảm ứng
  energizing current
  dòng cung cấp
  energizing current
  dòng kích thích
  energizing current
  dòng nuôi
  energy of current
  năng lượng dòng
  equalizing current
  dòng chảy cân bằng
  equalizing current
  dòng bù
  equalizing current
  dòng san bằng
  erasing current
  dòng xóa
  erratic current
  dòng điện lạc
  erratic current
  dòng điện tản
  excess current
  dòng dư
  excess current switch
  công tắc ngắt quá dòng điện
  exchange current
  dòng tổng đài
  excitation current
  dòng diện kích thích
  excitation current
  dòng điện kích từ
  exciting current
  dòng điện kích thích
  exciting current
  dòng điện từ hóa
  extra current
  dòng điện dư
  extra current
  dòng điện từ
  faraday current
  dòng Faraday
  faraday current
  dòng cảm ứng
  faraday current
  dòng Faraday
  faradaic current
  dòng cảm ứng
  faraday current
  dòng Faraday
  fault current
  dòng điện cực quá áp
  fault current
  dòng điện cực sự cố
  fault current
  dòng điện sự cố
  fault current
  dòng sự cố
  fault electrode current
  dòng điện cực quá áp
  fault electrode current
  dòng điện cực sự cố
  fault electrode current
  dòng sự cố
  feedback current
  dòng hồi dưỡng
  feedback current
  dòng hồi tiếp
  feedback current
  dòng phản hồi
  field current
  dòng điện kích thích
  field current
  dòng điện kích từ
  field current
  dòng kích từ
  field-free emission current
  dòng phát xạ không trường
  filament current
  dòng nung
  filament current
  dòng sợi nung
  flash current
  dòng điện ngắn mạch
  flood current
  dòng nước lũ
  fluctuating current
  dòng điện thăng giáng
  fluctuating current
  dòng thăng giáng
  focused-current log
  dụng cụ đo tụ dòng
  follow current
  dòng điện quá áp
  follow current
  dòng điện theo sau
  follow current
  dòng điện tràn áp
  follow current
  dòng theo, dòng phóng theo
  force from stream current on pier (abutment)
  lực do dòng chảy tác dụng vào mố trụ
  forward current
  dòng điện thuận
  forward current
  dòng hướng tới
  forward current
  dòng thuận
  forward current
  dòng xuôi
  Foucault current
  dòng điện Foucault
  foucault current
  dòng điện fucô
  foucault current
  dòng điện xoáy dòng phucô
  foucault current loss
  tổn hao (do) dòng xoáy
  four current
  dòng bốn chiều
  full-load current
  dòng (điện) toàn tải
  fusing current
  dòng nóng chảy
  galvanic current
  dòng điện mạ
  galvanic current
  dòng điện một chiều
  galvanic current
  dòng ganvanic
  gas current
  dòng điện khí
  gate leakage current
  dòng rò cực cửa
  geo-magnetically induced current
  dòng điện cảm ứng điạ từ
  grid current
  dòng điện lưới
  grid current
  dòng lưới
  ground current
  dòng điện đất
  ground fault current
  dòng sự cố chạm đất
  ground leakage current
  dòng điện rò xuống đất
  heater current
  dòng sợi nung
  heating current
  dòng điện gia nhiệt
  heating current
  dòng điện nung
  heavy current
  dòng điện mạnh
  heavy current engineering
  kỹ thuật các dòng (điện) mạnh
  high voltage current
  dòng điện cao thế
  High Voltage Direct Current (HVDC)
  dòng một chiều điện áp cao
  high-current diode
  đi-ốt dòng lớn
  high-current switch
  bộ chuyển mạch dòng lớn
  high-current transistor
  tranzito dòng lớn
  high-frequency current
  dòng điện cao tần
  high-voltage current transformer
  biến dòng cao áp
  high-voltage direct current
  dòng một chiều điện áp cao
  holding current
  dòng điện duy trì
  holding current
  dòng duy trì
  holding current
  dòng giữ
  idle current
  dòng chạy không
  idle current
  dòng điện không tải
  idle current
  dòng điện mạch hở
  idle current
  dòng điện rỗi
  idle current
  dòng phản kháng
  idle current
  dòng vô công
  idle current
  dòng vuông góc
  impressed current
  dòng đặt vào
  impulse current
  dòng điện xung
  impulse voltage/current
  điện áp/dòng điện xung
  in-phase current
  dòng cùng pha
  in-phase current
  dòng đồng pha
  in-phase current
  dòng pha
  independent current
  dòng điện độc lập
  indirect over-current release
  bộ nhả quá dòng gián tiếp
  induced current
  dòng cảm ứng
  induced current
  dòng điện cảm ứng
  induced current
  dòng tự cảm
  induced current
  dòng ứng
  inducing current
  dòng điện cảm ứng
  induction current
  dòng cảm ứng
  induction current
  dòng kích thích
  initial current
  cường độ dòng ban đầu
  initial current
  dòng điện ban đầu
  initial symmetrical short-circuit current
  dòng ngắn mạch đối xứng ban đầu
  input current
  dòng điện vào
  inrush current
  dòng điện khởi động
  inrush current
  dòng điện kích từ
  inrush current
  dòng khởi động
  inrush current
  dòng kích từ
  inrush current limiter
  bộ hạn chế dòng khởi động
  instantaneous carrying current
  dòng mang tức thời
  instantaneous current
  cường độ dòng tức thời
  intermittent current
  dòng điện gián đoạn
  interrupted current
  dòng điện (bị) gián đoạn
  interrupted current
  dòng điện ngắt quãng
  interrupting capacitive current
  dòng ngắt mạch điện dung
  inverse current
  dòng ngược
  inverse electrode current
  dòng điện cực ngược
  ionisation current
  dòng điện iôn hóa
  ionization current
  dòng iôn hóa
  Josephson current
  dòng Josephson
  junction leakage current
  dòng điện rò chỗ nối
  junction leakage current
  dòng rò
  Kirchhoff's current law
  định luật Kirchhoff về dòng điện
  labile current
  dòng điện không ổn định
  lagging current
  dòng trễ (pha)
  laminar current
  dòng chảy song song
  laminar current
  dòng chảy thành lớp
  lamp inrush current
  dòng khởi động qua đèn
  latching current
  dòng điện chốt
  leading current
  dòng sớm (pha)
  leak current
  dòng điện rò
  leakage current
  dòng (điện) rò
  leakage current
  dòng điện rò
  leakage current
  dòng điện rò rỉ
  leakage current
  dòng điện thất thoát
  leakage current
  dòng rò
  leakage current
  dòng trở về
  leakage current test
  thử dòng điện rò
  let go current
  dòng điện (người) chịu được
  light current
  dòng ánh sáng
  light current engineering
  kỹ thuật các dòng (điện) yếu
  lightning current
  dòng điện sét
  limiting current
  dòng điện giới hạn
  limiting current
  dòng giới hạn
  limiting overload current
  dòng quá tải giới hạn
  line current
  dòng đường dây
  Line Current Disconnect (LCD)
  ngắt dòng cho đường dây
  Line Current Feed Open (LCFO)
  cấp dòng đường dây mở
  line-charging breaking current
  dòng cắt mạch nạp đường dây
  linear current density
  mật độ dòng tuyến tính
  linear current network
  mạng dòng tuyến tính
  load current
  dòng (phụ) tải
  load current
  dòng điện phụ tải
  load current
  dòng điện tải
  load current
  dòng tải
  locked rotor current
  dòng hãm rôto
  long-ling current
  dòng đường dây dài
  longitudinal current
  dòng chảy dọc
  longitudinal current
  dòng điện dọc
  low voltage current
  dòng điện hạ thế
  low voltage current transformer
  biến dòng hạ áp
  low-frequency current
  dòng tần số thấp
  low-frequency current
  dòng điện tần số thấp
  magnetization current
  dòng điện từ hóa
  magnetizing current
  dòng điện kích thích
  magnetizing current
  dòng điện từ hóa
  magnetizing current
  dòng từ hóa
  main current
  dòng chính
  main current
  dòng điện chính
  mains current
  dòng điện cung cấp
  mains current
  dòng lưới điện
  make current
  dòng đóng mạch
  making current
  dòng tiếp mạch
  marine current
  dòng chảy ở biển
  marking current
  dòng đánh dấu
  maximum current
  dòng điện cực đại
  maximum current rating
  sự định mức dòng cực đại
  maximum welding current
  dòng điện hàn cực đại
  maxwell's displacement current
  dòng điện dịch
  Maxwell's displacement current
  dòng điện dịch Maxwell
  measured current
  dòng điện được đo
  measurement of the harmonics of the no-load current
  phép đo lượng sóng sóng hài của dòng không tải
  measuring current
  dòng điện đo
  mesh current
  dòng điện mạch vòng
  minimum current relay
  rơle dòng điện cực tiểu
  minimum firing current
  dòng đánh lửa tối thiểu
  minimum fusing current
  dòng điện nóng chảy nhỏ nhất
  minimum welding current
  dòng điện hàn tối thiểu
  momentary withstand current
  dòng chịu đựng tức thời
  muddy sand current
  dòng chảy cát bùn
  multiple current generator
  máy phát điện đa dòng
  multiple-current generator
  máy phát đa dòng
  mutual induced current
  dòng điện ứng hỗ tương
  natural current
  dòng tự nhiên
  negative sequence current
  dòng điện theo thứ tự nghịch
  neutral current
  dòng trung hòa
  no-load current
  dòng điện không tải
  no-load current
  dòng không tải
  nodal current
  dòng qua nut
  noise current
  dòng (tiếng) ồn
  nominal current
  dòng điện danh định
  nominal current
  dòng điện định mức
  nonstationary current
  dòng (điện) không dừng
  normalized current
  dòng điện chuẩn hóa
  null-current circuit
  mạch dòng bằng không
  ocean current
  dòng chảy đại dương
  on-load current
  dòng điện khi có tải
  on-state current
  dòng điện thuận
  open circuit current
  dòng điện không tải
  open circuit current
  dòng điện mạch hở
  open-circuit current
  dòng mạch hở
  operate current
  dòng làm việc
  operate current
  dòng vận hành
  operating current
  dòng công tác
  operating current
  dòng điện làm việc
  operating current
  dòng điện vận hành
  operating current
  dòng làm việc
  operational current
  dòng điện thao tác
  optimum array current
  dòng giàn ăng ten tối ưu
  oscillating current
  dòng điện dao động
  out-of-balance current
  dòng điện không cân bằng
  out-of-phase breaking current
  dòng ngắt mạch lệch pha
  output current
  dòng điện ra
  output current
  dòng ra
  over-current release
  bộ nhả quá dòng điện
  overload current
  dòng điện quá tải
  overload current
  dòng quá tải
  parasite current
  dòng điện tạp
  parasite current
  dòng ký sinh
  parasite current
  dòng nhiễu
  parasitic current
  dòng parazit
  parasitic current
  dòng tạp
  peak cathode current
  dòng cathode đỉnh
  peak current
  dòng điện cực đại
  peak current
  dòng điện đỉnh
  peak current
  dòng đỉnh
  peak rectified current
  dòng chỉnh lưu cực đại
  peak withstand current
  dòng điện đỉnh chịu đựng
  penetration current
  dòng điện thấm
  percentage current error
  sai số dòng (theo %) của máy biến dòng
  periodic current
  dòng tuần hoàn
  permanent current
  dòng chảy thường xuyên
  permissible current
  dòng điện được phép
  permissible current
  dòng được phép
  persistent current
  dòng siêu chảy tồn lưu (trong đường khép kín)
  persistent current
  dòng siêu dẫn tồn lưu (ở chất hoặc mạch siêu dẫn)
  phase current
  dòng cùng pha
  phase current
  dòng pha
  phase fault current
  dòng ngắn mạch pha
  phase-balance current relay
  rơle dòng cân bằng pha
  photoconduction current
  dòng quang dẫn
  photoelectric current
  dòng quang điện
  phototube current meter
  máy đo tốc độ dòng nước bằng pin quang điện
  photovoltaic current
  dòng quang điện
  photovoltaic current
  dòng quang vontaic
  pick-up current
  dòng điện tác động (rơle)
  pick-up current
  dòng thụ cảm
  plate current
  dòng anode
  plate current
  dòng điện dương cực
  point control current
  dòng điện điều khiển ghi
  point operating current
  dòng điện điều khiển ghi
  polarisation current
  dòng điện phân cực
  polarization current
  dòng điện phân cực
  polyphase current
  dòng điện nhiều pha
  positive sequence current
  dòng điện thứ tự dương
  preconduction current
  dòng phóng (điện) sơ bộ
  preheater with transverse current heat carrier
  máy làm nóng có dòng nhiệt chạy ngang
  prescribed current
  dòng điện định mức
  primary current
  dòng điện sơ cấp
  primary current
  dòng sơ cấp
  primary current distribution ratio
  tỷ số phân phối dòng sơ cấp
  prospective current
  dòng điện dự kiến
  prospective current
  dòng điện triển vọng
  pull current
  dòng kéo
  pulsating current
  dòng điện đập mạch
  pulsating current
  dòng điện mạch động
  pulsating current
  dòng một chiều tuần hoàn
  pulsed current
  dòng kiểu xung
  quadrature current
  dòng chạy không
  quadrature current
  dòng phản kháng
  quadrature current
  dòng vô công
  quadrature current
  dòng vuông góc
  quasi-stationary current
  dòng chuẩn dừng
  r.m.s (alternating) current
  dòng điện hiệu dụng
  rated blowing current
  dòng làm nổ cầu chì
  rated blowing current
  dòng nổ cầu chì
  rated current
  dòng điện định mức
  rated current
  dòng được định mức
  rated short-time current
  dòng danh định thời ngắn
  rated short-time current
  dòng điện đoản thời danh định
  rated short-time current
  dòng điện ngắn hạn danh định
  rated through-current
  dòng xuyên danh định
  rated welding current
  dòng hàm danh định
  reactive current
  dòng chạy không
  reactive current
  dòng phản kháng
  reactive current
  dòng vô công
  reactive current
  dòng vuông góc
  recombination base current
  dòng bazơ tái hợp
  record current
  dòng ghi
  recording audio-frequency current
  dòng âm tần ghi
  recording audio-frequency current
  dòng ghi tần
  rectified alternating current
  dòng xoay chiều được chỉnh lưu
  rectified current
  dòng chỉnh lưu
  rectified current
  dòng điện đã chỉnh lưu
  rectified current
  dòng được chỉnh lưu
  rectified current
  dòng một chiều
  reference current
  dòng điện quy chiếu
  regulated output current
  dòng ra ổn định
  regulation of constant-current transformer
  điều chỉnh biến áp dòng không đổi
  release current
  dòng điện nhả (ở bộ chuyển mạch)
  residual current
  dòng điện dư
  residual current
  dòng điện sót
  residual current
  dòng dư
  residual current circuit-breaker
  máy ngắt dòng (điện) dư
  residual current circuit-breaker with over current protection
  máy ngắt dòng (điện)dư có bảo vệ quá dòng
  residual current device
  thiết bị dòng điện dư
  residual current monitor
  bộ giám sát dòng điện dư
  response to current
  mức đáp ứng với dòng điện
  return current
  dòng điện trở về
  return current
  dòng rò
  return current
  dòng trở về
  return current coefficient
  hệ số dòng trở về
  reverse current
  dòng điện ngược
  reverse current
  dòng điện ngược chiều
  reverse current
  dòng ngược
  reverse current
  dòng ngược (máy phát điện)
  reverse current
  dòng ngược chiều
  reverse current circuit breaking
  sự ngắt mạch dòng điện ngược
  reverse current cut-out
  rơle cắt dòng ngược
  reverse current protection
  bảo vệ bằng dòng điện ngược
  reverse current relay
  rơle dòng điện ngược
  reverse-current relay
  rơle dòng (điện) ngược
  reversed current
  dòng điện ngược chiều
  reversed current
  dòng điện quay ngược hướng
  RF current
  dòng RF
  RF current source
  nguồn dòng RF
  ring current
  dòng điện tròn
  ring current method
  phương pháp dòng tròn
  ringing current
  dòng gọi
  ringing current
  dòng gọi chuông
  ripple current
  dòng chồng
  ripple current
  dòng điện gợn
  ripple current
  dòng mạch động
  rms current
  dòng điện hiệu dụng
  rms current
  dòng điện rms
  roentgen current
  dòng điện tích phân cực
  roentgen current
  dòng rơngen
  root-mean-square current
  dòng căn quân phương
  root-mean-square current
  dòng hiệu dụng
  root-mean-square current
  dòng rms
  Rowland current
  dòng điện Rowland
  run-up current
  dòng khởi động
  running current
  dòng chạy máy
  running current
  dòng công tác
  saturation current
  dòng bão hòa
  saturation current
  dòng điện bão hòa
  saturation current transformer
  biến dòng bão hòa
  saw tooth current
  dòng điện hình răng cưa
  scan current generator
  bộ tạo dòng quét
  secondary current
  dòng điện thứ cấp
  secondary current
  dòng thứ cấp
  self-induction current
  dòng tự cảm
  shaft current
  dòng điện hướng trục
  shaft current relay
  rơle dòng điện trục
  sheath current
  dòng điện vỏ (cáp)
  shift current
  dòng điện chuyển dịch
  shock current
  dòng điện gây choáng
  shock current
  dòng điện gây sốc
  shore current
  dòng chảy sát bờ biển
  short-circuit current
  dòng điện ngắn mạch
  short-circuit current
  dòng đoản mạch
  short-circuit current
  dòng ngắn mạch
  short-circuit current capability
  khả năng chịu dòng ngắn mạch
  short-circuit making current
  dòng chịu ngắn mạch
  short-circuit-breaking current
  dòng ngắt ngắn mạch
  short-time current
  dòng điện ngắn hạn
  short-time current density
  mật độ dòng ngắn hạn
  short-time withstand current
  dòng điện chịu ngắn hạn
  shunt current
  dòng điện mạch song song
  shunt current
  dòng điện mạch sun
  signaling current
  dòng báo hiệu
  simple harmonic current
  dòng điện điều hòa đơn
  simple harmonic current
  dòng điện hình sin
  simple sinusoidal current
  dòng điện thuần sin
  simple sinusoidal current
  dòng sin tuyệt đối
  single phase current
  bộ nắn dòng cầu một pha
  single phase electric current
  dòng điện một pha
  single-current transmission
  sự truyền dòng đơn
  single-phase current
  dòng một pha
  sinusoidal current
  dòng dạng sin
  sinusoidal current
  dòng điện điều hòa đơn
  sinusoidal current
  dòng điện hình sin
  six-phase current
  dòng điện sáu pha
  source current
  dòng điện nguồn
  source current
  dòng nguồn
  space current
  dòng không gian
  spark current
  dòng qua bougie
  speech current
  dòng tiếng nói
  split-phase (current)
  dòng điện lệch pha
  standing current
  dòng nghỉ
  starting current
  dòng điện khởi động
  starting current
  dòng điện mở máy
  starting current
  dòng điện phát khởi
  static current
  dòng điện tĩnh
  static current
  dòng nghỉ
  static current
  dòng tĩnh
  static current gain
  hệ số khuếch đại dòng tĩnh
  steady current
  dòng điện ổn định
  steady short-circuit current
  dòng ngắn mạch xác lập
  steady-state current
  dòng điện ổn định
  stray current
  dòng điện lạc
  stray current
  dòng điện tản
  stray current
  dòng điện tạp tán
  stray current
  dòng lạc
  stray current
  dòng tạp tán
  stream flow, stream current
  dòng nước chảy
  streaming current
  dòng điện do chảy thành dòng (của chất lỏng)
  strength of charging current
  cường độ dòng nạp
  stroke current
  dòng điện sét
  subsurface current
  dòng chảy dưới mặt đất
  superconduction current
  dòng siêu dẫn
  superconductivity destruction current
  dòng hủy siêu dẫn
  supply current
  dòng cung cấp
  supply current
  dòng điện cung cấp
  supply current
  dòng lưới điện
  supply current
  dòng nuôi
  surface current
  dòng (điện) mặt ngoài
  surface current
  dòng chảy bề mặt (biển)
  surface current
  dòng chảy trên bề mặt
  surface current
  dòng điện bề mặt
  surface current
  dòng mặt ngoài
  surge current
  dòng điện tăng vọt (ở mạng điện)
  surge current
  dòng điện xung
  surge current generator
  máy phát xung dòng điện
  surge electrode current
  dòng điện cực quá áp
  surge electrode current
  dòng điện cực sự cố
  surge electrode current
  dòng sự cố
  sweep current
  dòng quét
  switched current
  dòng được chuyển mạch
  synchronizing current
  dòng đồng bộ hóa
  tapping current of winding
  dòng điện phân nhánh từ cuộn dây
  telephone carrier current
  dòng sóng mang điện thoại
  telluric current
  dòng telua
  thermal current
  dòng điện chịu nhiệt
  thermal current
  dòng nhiệt
  thermal equivalent short-circuit current
  dòng điện ngắn mạch quy nhiệt
  thermal equivalent short-circuit current
  dòng ngắn mạch hiệu dụng
  thermal over current release
  bộ phân dòng cực đại nhiệt
  thermoelectric current
  dòng nhiệt điện
  thread of current
  đường dòng
  three-phase current
  dòng điện 3 pha
  three-phase current
  dòng điện ba
  three-phase current
  dòng điện ba pha
  three-phase current
  dòng điện tam tướng
  three-phase current armature
  phần ứng dòng ba pha
  threshold current
  dòng điện ngưỡng
  threshold current
  dòng ngưỡng
  threshold current laser diode
  đi-ốt laze dòng ngưỡng
  through-type busbar -primary current transformer
  biến dòng hình xuyến dùng cho thanh cái
  through-type current transformer
  biến dòng hình xuyến
  tidal current
  dòng chảy thủy triều
  tidal current
  dòng thủy triều
  tidal current
  dòng triều
  tidal current difference
  hiệu số tốc độ dòng triều
  time-current characteristics
  đặc tuyến dòng điện-thời gian
  time-current relay
  rơle dòng thời gian
  transient current
  dòng điện quá độ
  transmission-line current
  dòng điện trường truyền
  transverse current
  dòng chảy ngang
  trigger current
  dòng khởi động
  trigger current
  dòng mồi
  turbidity current
  dòng rối
  turbidity current
  dòng xáo động
  two-phase alternating-current circuit
  mạch dòng xoay chiều hai pha
  two-phase current
  dòng điện hai pha
  unidirectional current
  dòng điện một chiều
  unidirectional current
  dòng được chỉnh lưu
  unidirectional current
  dòng một chiều
  VAC (volts-alternating current)
  vôn-dòng xoay chiều
  vagabond current
  dòng lạc
  valley current
  dòng điện trũng
  variation of current density
  sự biến đổi của mật độ dòng
  VDC (volts-direct current)
  vôn-dòng một chiều
  vertical-current recorder
  máy ghi dòng đỉnh
  video record current
  dòng điện ghi hình
  voltage current characteristic
  đặc tuyến điện áp-dòng
  voltage-current dual
  đối ngẫu dòng-điện áp
  voltaic current
  dòng điện 1 chiều
  voltaic current
  dòng điện ganvanic
  voltaic current
  dòng điện pin hóa học
  voltaic current
  dòng điện volta
  volts-alternating current (VAC)
  vôn-dòng xoay chiều
  volts-direct current (VDC)
  vôn-dòng một chiều
  volume current
  dòng âm lượng
  water current
  dòng chảy
  watt current
  dòng điện hiệu dụng
  watt current
  dòng điện hữu công
  wattless current
  dòng chạy không
  wattless current
  dòng chạy thông
  wattless current
  dòng điện vô công
  wattless current
  dòng phản kháng
  wattless current
  dòng vô công
  wattless current
  dòng vuông góc
  weak-current cable
  cáp (tải dòng) điện yếu
  welding current
  dòng điện hàn
  wire fusing current
  dòng điện làm chảy dây
  withdrawal current
  dòng thu hồi
  working current
  dòng làm việc
  working current relay
  rơle dòng làm việc
  zero sequence current
  dòng điện thứ tự không
  dòng chảy
  acceleration of the current
  gia tốc dòng chảy
  bottom current
  dòng chảy đáy
  bottom current
  dòng chảy ở đáy
  cross current
  dòng chảy ngang
  current bedding
  phân lớp do dòng chảy
  current direction indicator
  cái chỉ chiều dòng chảy
  current meter
  máy đo dòng chảy
  current rate
  tốc độ dòng chảy (biển)
  current regime
  chế độ dòng chảy
  current set
  hưóng dòng chảy (đạo hàng)
  current velocity
  vận tốc dòng chảy
  detachment of the current
  sự gián đoạn của dòng chảy
  drift current
  dòng chảy trôi
  equalizing current
  dòng chảy cân bằng
  force from stream current on pier (abutment)
  lực do dòng chảy tác dụng vào mố trụ
  idle current
  dòng chạy không
  laminar current
  dòng chảy song song
  laminar current
  dòng chảy thành lớp
  longitudinal current
  dòng chảy dọc
  marine current
  dòng chảy ở biển
  muddy sand current
  dòng chảy cát bùn
  ocean current
  dòng chảy đại dương
  permanent current
  dòng chảy thường xuyên
  quadrature current
  dòng chạy không
  reactive current
  dòng chạy không
  running current
  dòng chạy máy
  shore current
  dòng chảy sát bờ biển
  subsurface current
  dòng chảy dưới mặt đất
  surface current
  dòng chảy bề mặt (biển)
  surface current
  dòng chảy trên bề mặt
  tidal current
  dòng chảy thủy triều
  transverse current
  dòng chảy ngang
  wattless current
  dòng chạy không
  wattless current
  dòng chạy thông
  dòng điện

  Giải thích VN: Sự lưu chuyển từ tính trong dây dẫn.

  a.c. (alternatingcurrent)
  dòng điện xoay chiều
  absence of current
  sự không có dòng điện
  absorption current
  dòng điện hấp thụ
  AC (alternatingcurrent)
  dòng điện xoay chiều
  AC current generation
  sự tạo dòng điện AC
  action current
  dòng điện tác dụng
  active current
  dòng điện hiệu dụng
  active current
  dòng điện hữu công
  active current
  dòng điện thực
  actual current
  dòng điện thực
  alternate current
  dòng điện xoay chiều
  alternate current-ac
  dòng điện xoay chiều
  alternating current
  dòng điện AC
  alternating current
  dòng điện xoay chiều
  alternating current
  dòng điện xoay chiều AC
  alternating current (AC)
  dòng điện xoay chiều
  Alternative current (AC)
  dòng điện xoay chiều
  antenna base current
  dòng điện cơ bản của ăng ten
  balanced current
  dòng (điện) cân bằng
  balanced current protection
  bảo vệ dòng điện cân bằng
  basic current
  dòng điện cơ bản
  battery current
  dòng điện pin
  beam current
  dòng điện chùm
  bearing current
  dòng điện gối trục
  bias current
  dòng (điện) phân cực
  biphase current
  dòng điện hai pha
  branch current
  dòng điện nhánh
  break of the current
  ngắt dòng điện
  break off current
  dòng điện trở đoạn
  break off current
  dòng điện trở đoạn bị ngắt
  breakaway starting current
  dòng điện khởi động ngắt
  breaking current
  dòng điện cắt
  breaking current
  dòng điện cắt mạch
  breaking current
  dòng điện ngắt mạch
  capacitive current
  dòng điện điện dung
  carrier current
  dòng (điện) mang
  carrier current
  dòng điện chuyển lưu
  carrier current protection
  mạch bảo vệ dòng điện mang
  charge current
  dòng điện nạp
  charging current
  dòng điện nạp
  charging current
  dòng điện sạc (nạp)
  circular current
  dòng điện tròn
  circulating current
  dòng điện tuần hoàn
  collector current
  dòng điện collector
  compensating current
  dòng điện bù
  conduction current
  dòng (điện) dẫn
  conduction current
  dòng điện dẫn
  constant current
  dòng điện không đổi
  constant current
  dòng điện liên tục
  constant current
  dòng điện một chiều
  constant-current charge
  nạp dòng điện không đổi
  continuous current
  dòng điện liên hợp
  continuous discharge current
  dòng điện phóng liên tục
  convection current
  dòng điện đối lưu
  conventional current
  dòng điện qui ước
  corona current
  dòng điện hoa
  crawling current
  dòng điện rò
  critical current density
  mật độ dòng điện giới hạn
  cross current
  dòng điện bắt ngang
  crystal current
  dòng điện tinh thể
  current amplification
  sự khuếch đại dòng điện
  current antinode
  bụng dòng điện
  current balance
  cân dòng điện
  current balance relay
  rơle cân dòng điện
  current bias
  độ lệch dòng điện
  current circuit
  mạch dòng điện
  current coil
  cuộn dây dòng điện
  current coil
  cuộn dòng (điện)
  current comparator
  bộ so sánh dòng điện
  current compensator
  bộ bù dòng điện
  current control
  sự điều chỉnh dòng điện
  current control
  sự ổn định dòng điện
  current controlled current source
  dòng điện được điều khiển bằng dòng
  current density
  cường độ dòng điện
  current density
  mật độ dòng (điện)
  current density
  mật độ dòng điện
  current direction
  chiều dòng điện
  current distribution
  sự phân phối dòng (điện)
  current drop
  sự giảm dòng điện
  current efficiency
  hiệu suất dòng điện
  current element
  phần tử dòng điện
  current feedback
  sự hồi tiếp dòng điện
  current fluctuation
  sự thăng giáng dòng điện
  current gain
  độ lợi dòng điện
  current generator
  máy phát dòng (điện)
  current generator
  thiết bị tạo dòng điện
  current in the fault
  dòng điện tại điểm sự cố
  current in the short-circuit
  dòng điện tại điểm ngắn mạch
  current input
  đầu vào dòng điện
  current intensity
  mật độ dòng điện
  current interrupter
  bộ ngắt dòng điện
  current lead
  đầu ra dòng điện
  current loop
  bụng dòng điện
  current measurement
  đo dòng điện
  current measuring instrument
  dụng cụ đo dòng điện
  current modulation
  sự điều biến dòng điện
  current node
  nút dòng điện
  current output
  dòng điện ra
  current path
  đường dòng điện
  current peak
  đỉnh dòng điện
  current phasor
  phaso dòng điện
  current potential
  quan hệ dòng-điện áp
  current probe
  đầu dò dòng điện
  current pulsing
  sự tạo xung dòng điện
  current range
  khoảng (đo) dòng điện
  current range
  dải dòng điện
  current recorder
  máy ghi dòng điện
  current regulation
  sự điều chỉnh dòng điện
  current regulation
  sự ổn định dòng điện
  current regulator
  bộ điều tiết dòng điện
  current relay
  rơle dòng (điện)
  current relay
  rơle dòng điện
  current resonance
  sự cộng hưởng dòng điện
  current reverser
  bộ đảo chiều dòng điện
  current ripple
  dòng điện gợn sóng
  current ripple
  gợn sóng dòng điện
  current saturation
  sự bão hòa dòng điện
  current sensing
  sự cảm biến dòng điện
  current sensing
  sự đo dòng điện
  current source
  nguồn dòng (điện)
  current source
  nguồn dòng điện
  current standard
  tiêu chuẩn dòng điện
  current transducer
  bộ chuyển đổi dòng điện
  current transformer
  máy biến dòng (điện)
  current voltage
  quan hệ dòng-điện áp
  current zero crossing
  điểm về không của dòng điện
  current, resonance
  dòng điện cộng hưởng
  current, secondary
  dòng điện thứ cấp
  current-carrying capacity
  khả năng mang dòng điện
  current-carrying capacity
  khả năng tải (dòng) điện
  current-carrying capacity
  khả nảng tải dòng điện
  current-fed
  được cấp dòng điện
  current-measuring instrument
  khí cụ đo dòng điện
  current-voltage characteristic
  đặc tuyến dòng-điện áp
  current-voltage curve
  đặc tuyến dòng điện-điện áp
  current-voltage dual
  mạch kép dòng điện áp
  cut-off current
  dòng điện cắt (máy)
  cutoff current
  dòng điện cắt mạch
  cutoff current
  dòng điện ngắt mạch
  d'Arsonval current
  dòng điện d'Arsonval
  D.C (directcurrent)
  dòng điện một chiều
  dark current
  dòng điện tối
  DC (directcurrent)
  dòng điện một chiều
  derived current
  dòng điện nhánh
  derived current
  dòng điện rẽ
  dielectric current
  dòng điện môi
  dielectric current
  dòng điện trong chất điện mồi
  diffusion current
  dòng điện khuếch tán
  direct current
  dòng điện một chiều
  direct current (DC)
  dòng (điện) một chiều
  direct current (DC)
  dòng điện DC
  direct current (dc)
  dòng điện một chiều
  direct current (dc)
  dòng điện thẳng
  discharge current
  dòng điện phóng
  displacement current
  dòng điện chuyển dịch
  displacement current
  dòng điện dịch
  displacement current
  dòng điện dịch chuyển
  displacement current
  dòng điện dịch Maxwell
  displacement current
  dòng điện tích
  disruptive current
  dòng điện đánh thủng
  Doppler current meter
  máy đo dòng điện Doppler
  drop-out current
  dòng điện trả về
  earth current
  dòng điện đất
  earth current
  dòng điện trong đất
  earth current protection
  bảo vệ dòng điện đất
  earth leakage current
  dòng điện rò xuống đất
  earth-fault current
  dòng điện chạm đất
  eddy current
  dòng điện phucô
  eddy current
  dòng điện xoáy
  eddy-current brake
  hãm bằng dòng điện xoáy
  eddy-current brake
  sự hãm dòng điện xoáy
  eddy-current loss
  tổn hao dòng điện xoáy
  eddy-current loss
  tổn thất dòng điện xoáy
  effective current
  dòng điện hiệu dụng
  effective current
  dòng điện hiệu ứng
  electric current density
  mật độ dòng điện
  electrode current
  dòng điện cực
  electrode dark current
  dòng điện tối
  electrode inverse current
  dòng điện cực ngược
  electromagnetic current
  dòng điện từ
  electromagnetic current
  dòng điện tử
  electron current
  dòng điện tử
  electronic current
  dòng điện tử
  erratic current
  dòng điện lạc
  erratic current
  dòng điện tản
  excess current switch
  công tắc ngắt quá dòng điện
  excitation current
  dòng điện kích từ
  exciting current
  dòng điện kích thích
  exciting current
  dòng điện từ hóa
  extra current
  dòng điện dư
  extra current
  dòng điện từ
  fault current
  dòng điện cực quá áp
  fault current
  dòng điện cực sự cố
  fault current
  dòng điện sự cố
  fault electrode current
  dòng điện cực quá áp
  fault electrode current
  dòng điện cực sự cố
  field current
  dòng điện kích thích
  field current
  dòng điện kích từ
  flash current
  dòng điện ngắn mạch
  fluctuating current
  dòng điện thăng giáng
  follow current
  dòng điện quá áp
  follow current
  dòng điện theo sau
  follow current
  dòng điện tràn áp
  forward current
  dòng điện thuận
  Foucault current
  dòng điện Foucault
  foucault current
  dòng điện fucô
  foucault current
  dòng điện xoáy dòng phucô
  full-load current
  dòng (điện) toàn tải
  galvanic current
  dòng điện mạ
  galvanic current
  dòng điện một chiều
  gas current
  dòng điện khí
  geo-magnetically induced current
  dòng điện cảm ứng điạ từ
  grid current
  dòng điện lưới
  ground current
  dòng điện đất
  ground leakage current
  dòng điện rò xuống đất
  heating current
  dòng điện gia nhiệt
  heating current
  dòng điện nung
  heavy current
  dòng điện mạnh
  heavy current engineering
  kỹ thuật các dòng (điện) mạnh
  high voltage current
  dòng điện cao thế
  high-frequency current
  dòng điện cao tần
  holding current
  dòng điện duy trì
  idle current
  dòng điện không tải
  idle current
  dòng điện mạch hở
  idle current
  dòng điện rỗi
  impulse current
  dòng điện xung
  impulse voltage/current
  điện áp/dòng điện xung
  independent current
  dòng điện độc lập
  induced current
  dòng điện cảm ứng
  inducing current
  dòng điện cảm ứng
  initial current
  dòng điện ban đầu
  input current
  dòng điện vào
  inrush current
  dòng điện khởi động
  inrush current
  dòng điện kích từ
  intermittent current
  dòng điện gián đoạn
  interrupted current
  dòng điện (bị) gián đoạn
  interrupted current
  dòng điện ngắt quãng
  inverse electrode current
  dòng điện cực ngược
  ionisation current
  dòng điện iôn hóa
  junction leakage current
  dòng điện rò chỗ nối
  Kirchhoff's current law
  định luật Kirchhoff về dòng điện
  labile current
  dòng điện không ổn định
  latching current
  dòng điện chốt
  leak current
  dòng điện rò
  leakage current
  dòng (điện) rò
  leakage current
  dòng điện rò
  leakage current
  dòng điện rò rỉ
  leakage current
  dòng điện thất thoát
  leakage current test
  thử dòng điện rò
  let go current
  dòng điện (người) chịu được
  light current engineering
  kỹ thuật các dòng (điện) yếu
  lightning current
  dòng điện sét
  limiting current
  dòng điện giới hạn
  load current
  dòng điện phụ tải
  load current
  dòng điện tải
  longitudinal current
  dòng điện dọc
  low voltage current
  dòng điện hạ thế
  low-frequency current
  dòng điện tần số thấp
  magnetization current
  dòng điện từ hóa
  magnetizing current
  dòng điện kích thích
  magnetizing current
  dòng điện từ hóa
  main current
  dòng điện chính
  mains current
  dòng điện cung cấp
  maximum current
  dòng điện cực đại
  maximum welding current
  dòng điện hàn cực đại
  maxwell's displacement current
  dòng điện dịch
  Maxwell's displacement current
  dòng điện dịch Maxwell
  measured current
  dòng điện được đo
  measuring current
  dòng điện đo
  mesh current
  dòng điện mạch vòng
  minimum current relay
  rơle dòng điện cực tiểu
  minimum fusing current
  dòng điện nóng chảy nhỏ nhất
  minimum welding current
  dòng điện hàn tối thiểu
  mutual induced current
  dòng điện ứng hỗ tương
  negative sequence current
  dòng điện theo thứ tự nghịch
  no-load current
  dòng điện không tải
  nominal current
  dòng điện danh định
  nominal current
  dòng điện định mức
  nonstationary current
  dòng (điện) không dừng
  normalized current
  dòng điện chuẩn hóa
  on-load current
  dòng điện khi có tải
  on-state current
  dòng điện thuận
  open circuit current
  dòng điện không tải
  open circuit current
  dòng điện mạch hở
  operating current
  dòng điện làm việc
  operating current
  dòng điện vận hành
  operational current
  dòng điện thao tác
  oscillating current
  dòng điện dao động
  out-of-balance current
  dòng điện không cân bằng
  output current
  dòng điện ra
  over-current release
  bộ nhả quá dòng điện
  overload current
  dòng điện quá tải
  parasite current
  dòng điện tạp
  peak current
  dòng điện cực đại
  peak current
  dòng điện đỉnh
  peak withstand current
  dòng điện đỉnh chịu đựng
  penetration current
  dòng điện thấm
  permissible current
  dòng điện được phép
  pick-up current
  dòng điện tác động (rơle)
  plate current
  dòng điện dương cực
  point control current
  dòng điện điều khiển ghi
  point operating current
  dòng điện điều khiển ghi
  polarisation current
  dòng điện phân cực
  polarization current
  dòng điện phân cực
  polyphase current
  dòng điện nhiều pha
  positive sequence current
  dòng điện thứ tự dương
  prescribed current
  dòng điện định mức
  primary current
  dòng điện sơ cấp
  prospective current
  dòng điện dự kiến
  prospective current
  dòng điện triển vọng
  pulsating current
  dòng điện đập mạch
  pulsating current
  dòng điện mạch động
  r.m.s (alternating) current
  dòng điện hiệu dụng
  rated current
  dòng điện định mức
  rated short-time current
  dòng điện đoản thời danh định
  rated short-time current
  dòng điện ngắn hạn danh định
  rectified current
  dòng điện đã chỉnh lưu
  reference current
  dòng điện quy chiếu
  release current
  dòng điện nhả (ở bộ chuyển mạch)
  residual current
  dòng điện dư
  residual current
  dòng điện sót
  residual current circuit-breaker
  máy ngắt dòng (điện) dư
  residual current circuit-breaker with over current protection
  máy ngắt dòng (điện)dư có bảo vệ quá dòng
  residual current device
  thiết bị dòng điện dư
  residual current monitor
  bộ giám sát dòng điện dư
  response to current
  mức đáp ứng với dòng điện
  return current
  dòng điện trở về
  reverse current
  dòng điện ngược
  reverse current
  dòng điện ngược chiều
  reverse current circuit breaking
  sự ngắt mạch dòng điện ngược
  reverse current protection
  bảo vệ bằng dòng điện ngược
  reverse current relay
  rơle dòng điện ngược
  reverse-current relay
  rơle dòng (điện) ngược
  reversed current
  dòng điện ngược chiều
  reversed current
  dòng điện quay ngược hướng
  ring current
  dòng điện tròn
  ripple current
  dòng điện gợn
  rms current
  dòng điện hiệu dụng
  rms current
  dòng điện rms
  roentgen current
  dòng điện tích phân cực
  Rowland current
  dòng điện Rowland
  saturation current
  dòng điện bão hòa
  saw tooth current
  dòng điện hình răng cưa
  secondary current
  dòng điện thứ cấp
  shaft current
  dòng điện hướng trục
  shaft current relay
  rơle dòng điện trục
  sheath current
  dòng điện vỏ (cáp)
  shift current
  dòng điện chuyển dịch
  shock current
  dòng điện gây choáng
  shock current
  dòng điện gây sốc
  short-circuit current
  dòng điện ngắn mạch
  short-time current
  dòng điện ngắn hạn
  short-time withstand current
  dòng điện chịu ngắn hạn
  shunt current
  dòng điện mạch song song
  shunt current
  dòng điện mạch sun
  simple harmonic current
  dòng điện điều hòa đơn
  simple harmonic current
  dòng điện hình sin
  simple sinusoidal current
  dòng điện thuần sin
  single phase electric current
  dòng điện một pha
  sinusoidal current
  dòng điện điều hòa đơn
  sinusoidal current
  dòng điện hình sin
  six-phase current
  dòng điện sáu pha
  source current
  dòng điện nguồn
  split-phase (current)
  dòng điện lệch pha
  starting current
  dòng điện khởi động
  starting current
  dòng điện mở máy
  starting current
  dòng điện phát khởi
  static current
  dòng điện tĩnh
  steady current
  dòng điện ổn định
  steady-state current
  dòng điện ổn định
  stray current
  dòng điện lạc
  stray current
  dòng điện tản
  stray current
  dòng điện tạp tán
  streaming current
  dòng điện do chảy thành dòng (của chất lỏng)
  stroke current
  dòng điện sét
  supply current
  dòng điện cung cấp
  surface current
  dòng (điện) mặt ngoài
  surface current
  dòng điện bề mặt
  surge current
  dòng điện tăng vọt (ở mạng điện)
  surge current
  dòng điện xung
  surge current generator
  máy phát xung dòng điện
  surge electrode current
  dòng điện cực quá áp
  surge electrode current
  dòng điện cực sự cố
  tapping current of winding
  dòng điện phân nhánh từ cuộn dây
  thermal current
  dòng điện chịu nhiệt
  thermal equivalent short-circuit current
  dòng điện ngắn mạch quy nhiệt
  three-phase current
  dòng điện 3 pha
  three-phase current
  dòng điện ba
  three-phase current
  dòng điện ba pha
  three-phase current
  dòng điện tam tướng
  threshold current
  dòng điện ngưỡng
  time-current characteristics
  đặc tuyến dòng điện-thời gian
  transient current
  dòng điện quá độ
  transmission-line current
  dòng điện trường truyền
  two-phase current
  dòng điện hai pha
  unidirectional current
  dòng điện một chiều
  valley current
  dòng điện trũng
  video record current
  dòng điện ghi hình
  voltage-current dual
  đối ngẫu dòng-điện áp
  voltaic current
  dòng điện 1 chiều
  voltaic current
  dòng điện ganvanic
  voltaic current
  dòng điện pin hóa học
  voltaic current
  dòng điện volta
  watt current
  dòng điện hiệu dụng
  watt current
  dòng điện hữu công
  wattless current
  dòng điện vô công
  weak-current cable
  cáp (tải dòng) điện yếu
  welding current
  dòng điện hàn
  wire fusing current
  dòng điện làm chảy dây
  zero sequence current
  dòng điện thứ tự không
  luồng
  air current
  luồng không khí
  beam current
  luồng ánh sáng
  convection current
  luồng đối lưu
  current flow
  lưu lượng dòng
  current of traffic
  luồng vận tải
  current tracer
  đồ viên luồng
  current transformer
  máy biến áp đo lường
  downward current (ofair)
  luồng không khí từ trên xuống
  eddy current flowmeter
  lưu lượng kế dòng xoáy
  energy of current
  năng lượng dòng
  lighting current
  luồng ánh sáng
  measurement of the harmonics of the no-load current
  phép đo lượng sóng sóng hài của dòng không tải
  sea current
  luồng nước biển
  sea current
  luồng hải lưu
  tidal current
  luồng chiều
  upward current of air
  luồng không khí từ dưới lên
  volume current
  dòng âm lượng
  hiện hành
  CG indicator (currentgroup indicator)
  bộ chỉ báo nhóm hiện hành
  CLP (currentline pointer)
  con trỏ dòng hiện hành
  CLP (currentline pointer)
  con trỏ đường hiện hành
  current address
  địa chỉ hiện hành
  current backup version
  bản dự phòng hiện hành
  current cell
  ô hiện hành
  current cell indicator
  chỉ báo ô hiện hành
  current contributions
  sự đóng góp hiện hành
  current cost
  giá hiện hành
  current device
  thiết bị hiện hành
  current directory
  thư mục hiện hành
  current directory path
  đường dẫn thư mục hiện hành
  current drive
  ổ đĩa hiện hành
  current expenses
  chi phí hiện hành
  current form
  dạng hiện hành
  current form
  mẫu hiệu hiện hành
  current graph
  đồ thị hiện hành
  current graphics window
  cửa sơ đồ họa hiện hành
  current heap
  đống hiện hành
  current host
  chủ hiện hành
  current joystick
  cần điều khiển hiện hành
  current left margin
  lề trái hiện hành
  current library
  thư viện hiện hành
  current line
  dòng hiện hành
  current line
  hàng hiện hành
  current line pointer
  con trỏ dòng hiện hành
  current mode
  chế độ hiện hành
  current page
  trang hiện hành
  current pointer
  con trỏ hiện hành
  current position level
  mức ưu tiên hiện hành
  current price
  giá hiện hành
  Current Primary Frequency Standard
  tiêu chuẩn tần số chính yếu hiện hành
  current print position
  vị trí in hiện hành
  current production
  sự sản xuất hiện hành
  current record
  bản ghi hiện hành
  current record
  mẩu tin hiện hành
  current record pointer
  con trỏ bản ghi hiện hành
  current record pointer
  con trỏ mẩu tin hiện hành
  current security label
  nhãn an toàn hiện hành
  current standards
  các tiêu chuẩn hiện hành
  current state
  trạng thái hiện hành
  current status
  trạng thái hiện hành
  current transaction
  giao dịch hiện hành
  current volume pointer
  con trỏ khối hiện hành
  current window
  cửa sổ hiện hành
  current working directory
  thư mục làm việc hiện hành
  current-group indicator (CGindicator)
  bộ chỉ báo nhóm hiện hành
  current-instruction register
  thanh ghi lệnh hiện hành
  hiện tại
  current address
  địa chỉ hiện tại
  current affairs
  công việc hiện tại
  current attribute
  thuộc tính hiện tại
  current conditions
  điều kiện hiện tại
  current connect group
  nhóm nối kết hiện tại
  current coordinates
  tọa độ hiện tại
  current date
  ngày tháng hiện tại
  current directory
  danh bạ hiện tại
  current document
  tài liệu hiện tại
  current element
  phần tử hiện tại
  current focus
  tiêu cực hiện tại
  current index
  chỉ số hiện tại
  Current Instruction Register (CIR)
  đăng kí chỉ thị hiện tại
  current intensity
  cường độ hiện tại
  current layout position
  vị trí xếp đặt hiện tại
  current link set
  tập liên kết hiện tại
  current loop
  vòng lặp hiện tại
  current map
  ánh xạ hiện tại
  current parameter
  thông số hiện tại
  current point
  điểm hiện tại
  current position
  vị trí hiện tại
  current rank
  cấp hiện tại
  current rank
  mức hiện tại
  current record
  bản ghi hiện tại
  current record
  ghi bản hiện tại
  current situation
  điều kiện hiện tại
  current status
  trạng thái hiện tại
  current time
  thời gian hiện tại
  current value
  giá trị hiện tại
  current volume pointer
  con trỏ ổ đĩa hiện tại
  in the current implementation
  trong cài đặt hiện tại
  hiện thời
  current account
  trương mục hiện thời
  current background
  nền hiện thời
  current beam position
  vị trí chùm hiện thời
  current bibliography
  thư mục hiện thời
  Current Cell Rate (ATM) (CCR)
  tỉ lệ báo hiện thời
  current cursor position
  vị trí con chạy hiện thời
  current cursor position
  vị trí con trỏ hiện thời
  current device
  thiết bị hiện thời
  current directory path
  đường dẫn thư mục hiện thời
  current drive
  ổ đĩa hiện thời
  current library
  thư viện hiện thời
  current line
  dòng hiện thời
  current line pointer
  con trỏ dòng hiện thời
  current location counter
  bộ đếm vị trí hiện thời
  current location references
  tham chiếu vị trí hiện thời
  current loop
  chu kỳ hiện thời
  current mode
  chế độ hiện thời
  current order
  thứ tự hiện thời
  current page
  trang hiện thời
  current pointer
  con trỏ hiện thời
  current position
  vị trí hiện thời
  current print position
  vị trí in hiện thời
  current priority level
  mức ưu tiên hiện thời
  current record pointer
  con trỏ bản ghi hiện thời
  current security label
  nhãn an toàn hiện thời
  current selection
  vùng lựa hiện thời
  current transaction
  giao dịch hiện thời
  emitter current logic
  lôgic phát hiện thời
  magnetic induction current loop
  vòng lặp hiện thời cảm ứng
  price current
  giá cả hiện thời

  Kinh tế

  đang lưu hành
  current money
  tiền đang lưu hành
  hiện hành
  current cost
  chi phí hiện hành
  current cost
  phí tổn hiện hành (trong kỳ kế toán)
  current coupon bond
  trái phiếu có cuống lãi hiện hành
  current demand
  sức cầu hiện hành
  current dollar
  đô-la hiện hành
  current information
  tin tức hiện hành
  current information
  tình hình giá cả hiện hành
  Current Population Reports
  Báo cáo Dân số hiện hành (của Cục Điều tra Dân số Mỹ)
  current price
  giá hiện hành
  current price
  giá hiện hành thời giá
  current rate (ofexchange)
  giá hiện hành
  current rate (ofexchange)
  tỷ giá hiện hành
  current replacement cost
  phí tổn thay thế hiện hành (thiết bị...)
  current stipulations
  những quy định hiện hành
  current value
  giá trị hiện hành
  current yield
  suất thu lợi hiện hành
  price current
  bảng giá hiện hành
  raise the current price
  nâng cao mức giá hiện hành
  raise the current price (to...)
  nâng cao mức giá hiện hành
  hiện thời
  at current cost
  tính theo giá hiện thời
  at current price
  theo giá hiện thời
  current demand
  nhu cầu hiện thời
  current dollar value
  giá trị hiện thời của đồng đô-la
  current market prices
  giá thị trường hiện thời
  current maturity
  giá thị trường hiện thời
  current period
  giai đoạn hiện thời
  current selling price
  giá bán hiện thời
  current standard cost
  phí tổn tiêu chuẩn hiện thời
  current wage
  tiền lương hiện thời
  current working estimate
  đánh giá công việc hiện thời
  net current assets
  tài sản thực hiện thời

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.
  Contemporary, ongoing, present, contemporaneous,simultaneous, coeval: The current issue of the magazine cameout last week.
  Prevalent, prevailing, common, popular,accepted, known, widespread, reported, in circulation, goinground or around, bruited about, widely known, in the air,present-day: The current theories reject those of a decade ago.3 fashionable, stylish, … la mode, modish, in vogue, latest, upto date, Colloq trendy: The current trend is towards shorterskirts.

  =====US up to date, in the know, informed, advised, intouch, aware, posted, au courant,fhfghfghhfhdfgfghfgh fghghdfg hfdfg h


  N.
  Stream, flow, undercurrent: The canoe was caught in thecurrent and carried away.
  Course, progress, tendency, tenor,drift, trend, inclination, mainstream: The current of publicopinion is turning in favour of policies that are moreenvironmentally responsible.

  Oxford

  Adj. & n.
  Adj.
  Belonging to the present time; happeningnow (current events; the current week).
  (of money, opinion, arumour, a word, etc.) in general circulation or use.
  N.
  Abody of water, air, etc., moving in a definite direction, esp.through a stiller surrounding body.
  A an ordered movement ofelectrically charged particles. b a quantity representing theintensity of such movement.
  (usu. foll. by of) a generaltendency or course (of events, opinions, etc.).
  Currentness n. [ME f. OF corant f. L currere run]

  Địa chất

  dòng, luồng, hiện hành, hiện thời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X