• (đổi hướng từ Personalized)
  /´pə:sənə¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác personalise

  Ngoại động từ

  Cá nhân hoá (biến thành chuyện riêng tư)
  I don't want to personalize the issue
  tôi không muốn cá nhân hoá vấn đề
  Xác định (cái gì) thuộc về ai
  a personalized number plate
  một biển số xe đánh dấu riêng (bằng các chữ lựa chọn riêng)

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X