• Xây dựng

    mảng vữa

    Giải thích EN: A perforated block made from plaster of Paris; used in partition construction. Giải thích VN: Khối rống hình thành từ vữa kiểu Pari được sử dụng trong xây vách ngăn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X