• /pə'ziʃənl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vị trí, chỗ (của một vật gì)
  in position
  đúng chỗ, đúng vị trí
  out of position
  không đúng chỗ, không đúng vị trí
  (quân sự) vị trí
  to attack an enemy's position
  tấn công một vị trí địch
  Thế
  a position of strength
  thế mạnh
  to be in an awkward position
  ở vào thế khó xử
  to be in a false position
  ở vào thế trái cựa
  to be in a position to do something
  ở vào một cái thế có thể làm gì, có khả năng làm gì
  Tư thế
  eastward position
  tư thế đứng hướng về phía đông (của linh mục khi làm lễ)
  Địa vị; chức vụ
  social position
  địa vị xã hội
  a man of high position
  người có địa vị cao
  to take a position as typist
  nhận một chức đánh máy
  Lập trường, quan điểm, thái độ
  Luận điểm; sự đề ra luận điểm

  Ngoại động từ

  Đặt (cái gì) vào vị trí; bố trí
  Xác định vị trí, đánh dấu vị trí (của cái gì)
  (quân sự) đóng (quân ở vị trí)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) vị trí

  Kỹ thuật chung

  vị trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X