• Kỹ thuật chung

    vi sai đo bằng đơn vị pound/ 1 inch vuông

    Giải thích EN: A measurement indicating the pressure difference between two points in a fluid-flow system. Giải thích VN: Một số đo chỉ ra sự khác nhau về áp lực giữa 2 điểm trong một hệ thống chảy của chất lỏng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X