• /bi'twi:n/

  Thông dụng

  Giới từ

  Giữa, ở giữa
  between Hanoi and Pekin
  giữa Hà nội và Bắc kinh
  a treaty was concluded between the two nations
  một hiệp ước được ký kết giữa hai nước
  between you and me; between ourselves
  nói riêng giữa chúng ta với nhau
  Trong khoảng
  between five and six kilometres
  trong khoảng năm, sáu kilômét
  between now and the end of this month
  trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng
  Nửa... nửa; vừa... vừa
  what a strange piece of furniture! it's something between an armchair and a sofa
  đồ đạc gì mà trông lạ thế này! nửa ra là ghế bành, nửa ra là trường kỷ

  Phó từ

  Ở giữa
  to stand between
  đứng giữa; xen vào, can thiệp vào (để điều đình, hoà giải...)

  Cấu trúc từ

  between the devil and the deep sea
  lâm vào hoàn cảnh bế tắc không có lối thoát; tiến lên mắc núi, lùi lại mắc sông
  between the cup and the lip a morsel may slip
  miếng ăn đến miệng rồi vẫn có thể mất
  between Scylla and Charybdis
  tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
  between wind and water
  ở đầu sóng ngọn gió
  far between
  ở cách xa nhau, thưa thớt
  visits are far between
  những cuộc đến thăm rất thưa thớt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giữa

  Xây dựng

  giữa hai

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb, preposition
  around , away , away from , outside , separate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X