• Hóa học & vật liệu

    chất nổ bán dẻo

    Giải thích EN: An explosive in which the mixture of liquid products is not compressible. Giải thích VN: Một chất nổ được trộn từ những chất lỏng là không thể nén được.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X