• Kỹ thuật chung

    khuôn bán định dạng

    Giải thích EN: A plastics mold that lets a small amount of excess plastic escape when it is shut. Giải thích VN: Một khuôn nhựa cho phép một lượng nhỏ nhựa thừa trào ra khi đóng lại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X