• /wen/

  Thông dụng

  Phó từ

  Vào lúc nào, vào dịp nào, khi nào, hồi nào, bao giờ
  when will you go?
  khi nào anh sẽ đi?
  he does not remember when he did it
  nó không nhớ được nó làm cái đó hồi nào

  Liên từ

  Khi, lúc, hồi
  when I was a boy
  khi tôi còn bé
  when at school
  hồi còn đi học
  Bởi vì, thấy rằng, khi mà
  how can they learn anything when they spend all their spare time watching television?
  làm sao chúng có thể học được cái gì khi mà chúng bỏ cả thời gian rỗi để xem truyền hình?

  Đại từ

  Khi (lúc, hồi) mà, mà
  now is the time when you must work
  bây giờ đã đến lúc mà anh phải làm việc
  do you remember the day when I met you the first time?
  anh có nhớ cái hôm mà tôi gặp anh lần đầu không?
  Khi đó, lúc đó, hồi đó; khi nào, hồi nào, bao giờ
  till when?
  cho đến bao giờ?

  Danh từ

  Lúc, thời gian, ngày tháng
  the when and the where
  thời gian và địa điểm

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  khi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X