• /´sendə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người gửi (thư, quà...)
  (kỹ thuật) máy điện báo

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  máy phát

  Điện tử & viễn thông

  máy gửi (điện báo)

  Kỹ thuật chung

  bộ phận truyền động
  người gởi
  người gửi
  Previous Item from Sender
  khoản mục trước đó từ người gửi
  máy phát
  automatic call sender
  máy phát gọi tự động
  call sender
  máy phát cuộc gọi
  Interrupt Sender Receiver (ISR)
  máy phát-máy thu ngắt
  keyboard sender
  máy phát qua bàn phím
  sender group
  nhóm máy phát
  thực thể gửi

  Kinh tế

  người gởi (thư từ, hàng hóa...)
  người gửi
  return to sender
  sự trả lại người gửi
  người gửi hàng để bán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X