• /ˈpriviəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trước (thời gian, thứ tự); ưu tiên
  the previous day
  ngày hôm trước
  without previous notice
  không có thông báo trước
  previous to
  trước khi
  (thông tục) vội vàng, hấp tấp
  Previous Examination
  kỳ thi đầu tiên để lấy bằng tú tài văn chương (trường đại học Căm-brít)
  previous question
  sự đặt vấn đề có đem ra biểu quyết ngay một vấn đề trong chương trình nghị sự không (nghị viện Anh)

  Phó từ

  ( previous to) trước khi
  previous to his marriage
  trước khi anh ta lấy vợ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trước

  Xây dựng

  vừa qua

  Kỹ thuật chung

  trước
  previous carry
  sự mang sang trước (từ hàng trước)
  previous decade
  hình (số thập phân) đứng trước
  previous decade
  hàng (số thập phân) đứng trước
  previous element coding
  sự mã hóa phần tử trước
  previous item
  mục trước
  Previous Item from Sender
  khoản mục trước đó từ người gửi
  previous page
  trang trước
  previous record
  mẩu tin trước
  previous release
  ấn bản trước
  previous release
  phiên bản trước
  previous specified element
  phần tử xác định trước
  previous version
  phiên bản trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X