• Kỹ thuật chung

    sự thiếu phương tiện vận chuyển

    Giải thích EN: A situation characterized by a shortage of load-carrying vehicles. Giải thích VN: Tình trạng đặc trưng bởi sự thiếu phương tiện vận chuyển.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X