• /´weðə/

  Thông dụng

  Liên từ

  Có... không, có... chăng, không biết có... không
  he asked whether it was true
  ông ta hỏi không biết điều đó có đúng không
  whether...or
  dù... hay, hoặc... hoặc
  whether he likes it or not
  dù nó thích cái đó hay không
  whether today or tomorrow
  hoặc hôm nay hoặc ngày mai
  whether or no
  trong bất cứ trường hợp nào, bất cứ thế nào

  Đại từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) một trong hai (vật gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X