• Danh từ giống cái

  Giải phẫu học
  Anatomie comparée
  giải phẫu học so sánh
  Giải phẫu; sự giải phẫu
  Anatomie de la feuille
  sự giải phẫu lá cây
  Faire l'anatomie d'un cadavre
  giải phẫu một xác chết
  Bộ phận (đã) giải phẫu; mô hình giải phẫu
  Des anatomies en cire colorée Volt
  những "mô hình giải phẫu bằng sáp màu"
  Thân thể, cốt cách
  Une belle anatomie
  một thân thể đẹp
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự phân tích, sự mổ xẻ
  Anatomie d'un poème
  sự phân tích một bài thơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X