• Ngoại động từ

  Làm
  Faire un poème
  làm một bài thơ
  Faire une bonne action
  làm một việc tốt
  L'oiseau fait son nid
  chim làm tổ
  Faire de l'argent
  làm ra tiền
  Faire du bruit
  làm ồn
  Faire tomber un enfant
  làm em bé ngã
  Faire croire
  làm cho tin
  Tạo ra, sinh ra
  Faire le monde
  tạo ra thế giới
  Faire un enfant
  sinh một đứa con
  Ăn, lấy
  Navire qui s'arrête pour faire de l'eau
  tàu dừng lại để lấy nước
  (nông nghiệp) trồng
  Faire du blé
  trồng lúa mì
  (thân mật) xoáy
  Faire une montre
  xoáy cái đồng hồ
  Làm thành, là, hợp thành
  et font
  hai với hai là bốn
  Faire un bon mari
  là người chồng tốt
  Đi, chạy
  Faire cent kilomètres à l'heure
  chạy một trăm kilômet một giờ
  Faire tous les magasins pour trouver un produit
  đi khắp các cửa hàng để mua một vật
  Đo được, được
  Mur qui fait mètres de haut
  tường đo sáu mét chiều cao
  Ce [[gar�on]] fait bien un mètre quatre-vingts
  cậu này dễ cao được một mét tám mươi
  Xếp dọn
  Faire un lit
  xếp dọn giường chiếu
  Đào tạo; học tập
  Faire du droit
  học luật
  Faire des cadres
  đào tạo cán bộ
  Phong cho; đánh giá, coi như
  Il a été fait juge
  anh ta được phong làm thẩm phán
  On le fait meilleur qu'il n'est
  người ta đánh giá nó cao hơn thực tế
  Làm cho trở thành, biến thành
  Vous en avez fait un enfant gâté
  anh đã làm cho nó thành đứa trẻ hư
  Faire un hôpital d'un bâtiment privé
  biến ngôi nhà tư thành bệnh viện
  Đóng vai
  Faire la soubrette
  đóng vai cô nhài
  Dùng làm
  Salle à manger qui fait salon
  phòng ăn dùng làm phòng khách
  Giả làm, làm ra vẻ
  Vieillard qui veut faire le jeune homme
  ông cụ muốn làm ra vẻ thanh niên
  Trông có vẻ
  Elle fait vieille pour son âge
  chị ta trông có vẻ già so với tuổi
  ( tùy bổ ngữ mà dịch)
  Faire ses dents
  mọc răng
  Faire caca nhi
  ỉa
  Faire un pas
  đi một bước
  Faire un saut
  nhảy một cái
  Faire ses études
  học tập
  Faire une injure à quelqu'un
  chửi ai
  Mắc, bị
  Faire de la température
  bị sốt
  Faire de la neurasthénie
  bị suy nhược thần kinh
  Nhờ, đưa
  Faire prévenir un ami
  nhờ báo cho một người bạn
  Faire réparer ses chaussures
  đưa giày đi chữa
  (dùng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)
  Il court mieux que je ne fais
  nó chạy giỏi hơn tôi
  [[�a]] n'a rien à faire
  không làm gì được, chẳng hy vọng gì
  ce faisant
  làm như thế
  c'en est fait
  việc đã xong đừng trở lại nữa
  c'est bien fait
  đáng lắm
  ce n'est ni fait ni à faire
  làm cẩu thả quá, làm vụng về quá
  ce qui est fait est fait
  chuyện đã qua không nói lại nữa
  ce qui est fait n'est pas à faire
  làm việc cho xong đừng để qua ngày mai
  faire de son mieux
  cố gắng
  faire d'une mouche un éléphant
  việc bé xé ra to
  faire faire
  bảo làm, mướn làm
  faire fonction de fonction
  fonction
  faire front
  đương đầu với
  faire la paix
  giảng hòa
  faire les cartes
  (đánh bài) (đánh cờ) trang bài
  faire maison nette net
  net
  faire part
  báo tin
  faire pitié
  làm người ta thương hại
  faire son chemin
  đạt đến đích, làm nên sự nghiệp
  faire tête
  kiên quyết kháng cự
  il ne faut pas me la faire
  đừng lừa dối tôi, không thể làm tôi tin được đâu
  il n'y a rien à faire
  đành chịu thôi, không làm gì được nữa
  il y a quelque chose à faire
  có cách làm, có cách sửa chữa
  ne faire que
  chỉ
  Il ne fait que rire
  �� nó chỉ cười
  ne faire que de
  vừa mới
  Je ne fais que d'arriver
  �� tôi vừa mới đến
  pour ce que j'en fais
  tôi không thiết đến cái ấy
  savoir y faire
  khéo xoay xở
  se laisser faire
  để người ta muốn làm gì thì làm

  Động từ không ngôi

  (chỉ thời tiết)
  Il fait du vent
  trời có gió
  Thật, quả là
  Il fait bon vivre ici
  sống ở đây thích thật

  Nội động từ

  Hành động, làm
  Il a bien fait
  nó đã hành động đúng
  Ăn, hợp
  Le jaune fait bien avec le rouge
  màu vàng ăn với màu đỏ
  Nói, đáp lại
  J'accepte fit-il
  tôi chấp thuận, hắn nói thế
  Xong, hết
  On n'aurait jamais fait si l'on voulait tout dire
  gì cũng muốn nói thì không bao giờ xong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X