• Danh từ giống cái

  Khiếu
  Aptitude pour les mathématiques
  khiếu về toán học
  Aptitudes naturelles
  thiên tư
  Khả năng
  Certificat d'aptitude professionnelle
  giấy chứng nhận khả năng chuyên môn
  (luật học, pháp lý) tư cách
  Aptitude à recevoir un legs
  tư cách nhận một di tặng
  Aptitude à exercer ses droits
  tư cách hành sử các quyền của mình
  Phản nghĩa Inaptitude, incapacité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X