• Giới từ

  (chỉ sự thay thế, sự thay đổi) thay, thay cho, đổi lấy, làm...
  Répondre pour un autre
  trả lời thay một người khác
  Payer pour son frère
  trả thay cho em
  Changer un objet d'art pour un livre
  đổi một mỹ nghệ phẩm lấy một quyển sách
  Avoir une planche pour lit
  có một tấm ván làm giường
  (chỉ sự ngang bằng) bằng, với, làm...
  Avoir une maison pour une petite somme
  có được một ngôi nhà với một số tiền nhỏ
  Prendre la liberté pour principe
  lấy tự do làm nguyên tắc
  (chỉ sự so sánh) như, về mặt, về, là đối với
  Passer pour savant
  được coi là nhà bác học
  Pour un artiste c'est un artiste
  về mặt nghệ sĩ thì thực là một nghệ sĩ
  Avoir quelqu'un pour collègue
  có người nào là bạn đồng nghiệp của mình
  Trop grand pour son âge
  lớn quá đối với tuổi của nó
  Pour ma part
  về phần tôi
  (chỉ mục đích, khuynh hướng) để, vì, cho, chống, về, sang, đến...
  Vivre pour travailler
  sống để lao động
  Travailler pour la gloire de la patrie
  lao động vì vinh quang của Tổ Quốc
  Film pour enfants
  phim cho trẻ em
  Remède pour la fièvre
  thuốc chống sốt
  Voyageurs pour la campagne
  hành khách về thôn quê
  Partir pour Cuba
  đi sang Cu-ba
  Pour quand
  đến bao giờ
  (chỉ kết quả) khiến, nên, cho nên, để, khó có thể...
  Il est assez intelligent pour comprendre
  nó đủ thông minh để hiểu được
  C'est trop beau pour être vrai
  đẹp đẽ quá nên khó có thể là có thật
  (chỉ nguyên nhân) vì, do...
  Être puni pour sa paresse
  nó phải phạt vì lười
  Chancelant pour avoir trop bu
  lảo đảo do quá chén
  (chỉ sự nhân (như) ợng) dẫu, dù
  Pour intelligent qu'il soit il ne réussira pas sans travail
  dẫu nó thông minh đến đâu, không lao động cũng không thành công
  Pour grands que soient les rois ils sont ce que nous sommes
  dù vua chúa vĩ đại đến đâu họ cũng chỉ như chúng ta
  (chỉ thời gian) trong, sắp...
  Il est chez moi pour un an
  anh ấy ở nhà tôi (trong) một năm
  Il était pour venir
  lúc đó anh ấy sắp đến
  en être pour
  mất toi
  En être pour sa peine
  �� mất công toi
  en pour cause cause
  cause
  être pour beaucoup
  có dự phần nhiều (trong việc gì)
  n'y être pour rien
  không dính dáng gì đến việc ấy
  pour ainsi dire pour ainsi parler
  có thể nói là
  pour autant autant
  autant
  pour ce qui est de
  về mặt, về phương diện
  pour cent
  phần trăm
  pour de bon bon
  bon
  pour de vrai
  đúng thế
  pour la peine peine
  peine
  pour le cas
  trong trường hợp mà
  pour le moins moins
  moins
  pour le moment moment
  moment
  pour lors
  trong lúc đó
  pour mille
  phần nghìn
  pour peu que peu
  peu
  pour que
  để mà
  pour toujours pour jamais
  mãi mãi, đời đời
  Danh từ giống đực
  Le pour et le contre
  điều phải điều trái, điều lợi điều hại, điều hơn điều thiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X