• Danh từ giống cái

  Sự xây dựng, sự đóng (tàu); cách xây dựng; ngành xây dựng
  La construction d'une maison
  sự xây dựng một ngôi nhà
  La construction et l'architecture
  ngành xây dựng và ngành kiến trúc
  Matériaux de construction
  vật liệu xây dựng
  Công trình (xây dựng)
  Construction en éléments préfabriqués
  công trình bằng cấu kiện đúc sẵn
  Kết cấu
  Construction d'un roman
  kết cấu một cuốn tiểu thuyết
  (toán học) sự dựng (hình)
  (ngôn ngữ học) kết cấu
  Phản nghĩa Démolition, destruction; déconstruction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X