• Tính từ

  Cuối cùng, rau sốt
  Lettre finale d'un mot
  con chữ cuối cùng của một từ
  Résolution finale
  quyết định cuối cùng
  (ngôn ngữ học) (chỉ) mục đích
  Proposition finale
  mệnh đề chỉ mục đích
  (tôn giáo) cho đến phút cuối cùng
  Impénitence finale
  sự không chịu hối cải cho đến phút cuối cùng
  Phản nghĩa Initial.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X