• Danh từ giống cái

  Sự dạy dỗ, sự giáo dưỡng
  L'instruction des enfants
  sự dạy dỗ trẻ em
  L'éducation et l'instruction
  giáo dục và giáo dưỡng
  Kiến thức, học thức
  Avoir de l'instruction
  có học thức
  Lời chỉ dẫn, hướng dẫn cách dùng
  Thông tư, ( số nhiều) chỉ thị
  Instruction ministérielle
  thông tư của bộ
  Donner des instructions à quelqu'un
  ra chỉ thị cho ai
  (luật học, pháp lý) sự dự thẩm, sự thẩm cứu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X