• Ngoại động từ

  Avoir une bicyclette
  có một cái xe đạp
  Cảm thấy
  Avoir faim
  cảm thấy đói
  Được; mua được
  Il aura le prix
  nó sẽ được thưởng
  Avoir une chose à bon marché
  mua rẻ một vật
  Đo được
  La tour a trois cents mètres
  tháp đo được ba trăm mét
  avoir pour
  có... là
  Avoir pour cousin un ministre
  (từ cũ, nghĩa cũ) coi như
  Avoir quelqu'un pour insolvable
  �� coi ai như không có khả năng chi trả
  en avoir
  (thông tục) có can đảm
  il n'en a pas ce type-là
  thằng đó không có can đảm đâu
  en avoir pour
  mua được (cái gì) với giá
  Il en a eu pour cent francs
  �� nó mua được cái đó với giá một trăm frăng
  Il y a
  Il y a beaucoup d'élèves dans la cour
  cách đây
  Il y a trois ans
  �� cách đây ba năm, đã ba năm
  il n'y a rien à faire
  không làm gì được nữa
  Phản nghĩa Manquer ( de). Rater

  Trợ động từ

  (dùng để lập các thời kép)
  J'ai écrit
  tôi đã viết
  Quand il a eu fini
  khi nó đã xong
  avoir à
  phải
  Avoir à faire
  �� phải làm
  n'avoir qu'à
  cứ
  Vous n'avez qu'à rester
  chỉ phải, chỉ việc
  Il n'y a qu'à attendre
  �� chỉ việc chờ đợi thôi

  Danh từ giống đực

  Của cải, tài sản
  Doubler son avoir
  tăng của cải gấp đôi
  (kế toán) bên có, tài sản có
  Phản nghĩa Débit, doit. Passif

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X